facebook

Badania geotechniczne - kategorie geotechniczne

   Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, warunki geotechniczne na potrzeby procesu inwestycyjnego należy dokumentować, opracowując geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego z dokumentacją geologiczno-inżynierską) na bazie uregulowań prawnych.  

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
 3. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jed­nolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),
 4. Rozporządzenie Ministra Trans­portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz­nych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
 5. Rozporządzenie Ministra Trans­portu, Budownictwa i Gospodar­ki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow­lanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),
 6. Rozporządzenie Ministra Środo­wiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wyma­gań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, któ­rych wykonywanie wymaga uzy­skania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),
 7. Rozporządzenie Ministra Środo­wiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hy­drogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 9.05.2014 r. Nr  596),
 8. Rozporządzenie Ministra Środo­wiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w za­kresie geologii (Dz.U. z 2011 r. Nr 275, poz. 1629),
 9. Rozporządzenie Ministra Środo­wiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo­stępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 16567),
 10. Rozporządzenie Ministra Środo­wiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z infor­macji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724),
 11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,
 12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 13. PN-B-02479: 1998. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
 14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
 
© 2019 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIOTR JERMOŁOWICZ

Strona korzysta z plików cookie

w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem