Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu www.inzynieriasrodowiska.com.pl
  2. Serwis jest prowadzony przez mgr. inż. Piotra Jermołowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Inżynieria Środowiska Piotr Jermołowicz” (NIP: 9551341581, REGON: 812421635), zwanego dalej Usługodawcą.
  3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adresy poczty elektronicznej: biuro@inzynieriasrodowiska.com.pl oraz p.jermolowicz@wp.pl lub poprzez stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/InzynieriaSrodowiskaSzczecin, a także pod numerem telefonu: 501 293 746 i poprzez umieszczony na stronie formularz kontaktowy.
  4. Tekst Regulaminu jest dostępny stale na stronie www.inzynieriasrodowiska.com.pl/regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią oraz wydruk bądź zapis na nośniku elektronicznym.
  5. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu i uzyskania dostępu do zamówionych treści w formie cyfrowej („Produkty”). W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć płatne artykuły podstawowe i premium umieszczone w Encyklopedii Serwisu.
  6. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane są z nabywaniem dostępu do Produktów i prawem korzystania z nich na własny użytek, w celach prywatnych lub zawodowych. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego Produktu.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań, takich jak. np. zakup dostępu do materiałów płatnych;
  Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  Prenumerata – okres czasu wskazany każdorazowo w toku składania Zamówienia, w czasie którego Użytkownik posiada dostęp do zamówionych odpłatnych Produktów dostępnych w Serwisie Usługodawcy po założeniu konta przez Użytkownika;
  Produkt – produkt w postaci elektronicznej prezentowany w Serwisie i stanowiący artykuł na temat związany z profilem Serwisu;
  Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego oraz art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców;
  Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;
  Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i zakres dostępu do Produktów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
   3. orzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  4. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.
  5. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących transakcję i Użytkownika będącego nabywcą danego Produktu („Watermark”). Produkt jest udostępniany lub dostarczany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.
  6. Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Użytkownika podmiotom innym niż Usługodawca. Usługodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku.
  7. Użytkownik, nabywając Produkt w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie Produktu za pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu Watermarku.
  8. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Watermark nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Użytkownika.
 4. Usługi
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu bezpłatne korzystanie z ograniczonej puli Produktów tzw. podstawowych, z wyłączeniem korzystania z Produktów płatnych, tzw. premium.
  2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
  3. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji na oferowane Produkty. Obniżenie ceny danego Produktu ma skutek jedynie wobec Zamówień dokonanych po wprowadzeniu promocji, do czasu jej zakończenia.
 5. Prenumerata
  1. Użytkownik składając Zamówienie na prenumeratę w Serwisie uzyskuje czasowy dostęp do Produktów, wskazany każdorazowo w toku składania Zamówienia.
  2. Dostęp do Produktów jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika pakietu czasowego.
  3. Z dniem następującym po ostatnim dniu dostępu wskazanym w treści potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę wygasa możliwość korzystania z Produktu przez Użytkownika.
 6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży dostępu do Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Produktów jest realizowana wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Serwis.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów automatycznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności albo indywidualnie w dniu roboczym, w którym doszło do zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych.
  3. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu w formie elektronicznej.
 8. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
   2. płatność elektroniczna.
  3. Usługodawca informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  Treści cyfrowe oferowane przez Usługodawcę nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy. Z tego też względu, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Konsumentowi nie przysługuje
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: Inżynieria Środowiska Piotr Jermołowicz, ul. ks. bp. I. Krasickiego 22/1, 71-333 Szczecin
  2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby okazało się to niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 11. Własność intelektualna
  1. Autorskie prawa majątkowe do Produktów objętych Zamówieniem przysługują Usługodawcy. Nieuprawniony dostęp do Produktów przez osoby trzecie jest zabroniony i będzie ścigany przez Usługodawcę w ramach posiadanych przez niego środków prawnych
  2. Wykorzystywanie Produktów w sposób wykraczający poza zakres wynikający ze złożonego Zamówienia wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
 12. Ochrona danych osobowych
  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak na przykład zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).