Szkolenia i kursy

Zapraszamy kadrę inżynieryjną, inwestorów, projektantów, wykonawców i służby nadzoru na szkolenia, warsztaty i konferencje w ofercie otwartej jak i na zamówienie indywidualne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie kompendium wiedzy wraz z wzorami, przykładami obliczeniowymi oraz wskazówkami do wykorzystania w praktyce.

Tematy i zakres szkoleń:

 1. Polowe i laboratoryjne badania gruntów (w tym praktyczne ćwiczenia na przygotowanych próbkach gruntów),
 2. Rozpoznawanie i badanie gruntów w trakcie budowy.
 3. Rozpoznawanie gruntów na potrzeby inwestycji. Zakresy i sposoby . Obowiązujące akty prawne (szkolenie dwudniowe). Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 4. Zakres badań podłoża. Wykonywanie robót geotechnicznych i geologicznych w świetle wymagań przepisów.
 5. Badanie podłoża gruntowego sondą statyczną w aspekcie norm PN-EN ISO i Eurokodu 7.
 1. Zakres badań i dokumentacji dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w Rozp. MTBiGM i Eurokodzie 7.
 2. Eurokod 7 – wybrane zagadnienia.
 3. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze.
 4. Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych - etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności skarp.
 5. Etapy i zakresy rozpoznawania podłoży jako podstawa wszelkich prac projektowych.
 6. Odpowiedzialność uczestników inwestycji w kontekście ostatnio dokonanych zmian w zakresach rozpoznawania podłoży, obliczania nośności i stateczności konstrukcji.
 7. Prawo geologiczne i górnicze oraz nowe rozporządzenia jako wyznacznik zmian w podejściu do projektowania i wykonawstwa robót.
 8. Prawo geologiczne i górnicze oraz nowe rozporządzenia jako wyznacznik zmian w podejściu do projektowania i wykonawstwa robót. Uprawnienia. Odpowiedzialność uczestników inwestycji.
 9. Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych – etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów.
 10. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na terenach górzystych, krasowych i osuwiskowych. Aktualne wymagania prawne.
 11. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na obszarach szkód górniczych i osuwiskowych. Aktualne wymagania prawne.
 12. Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na obszarach nadmorskich oraz dolin i delt rzek. Aktualne wymagania prawne.
 13. Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia. Uwarunkowania prawne.
 14. Procedury ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jako podstawa właściwego projektowania i realizacji inwestycji. Uwarunkowania prawne i konsekwencje złego dokumentowania. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 15. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem potrzeb projektów budowlanych z podaniem charakterystycznych przykładów w poszczególnych specjalnościach ( budynek jednorodzinny, bud. wielorodzinny, elektrownia wiatrowa ok. 100 m wysokości, most jednoprzęsłowy, droga na terenie zalewowym, magazyn w porcie rzecznym).
 16. Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym.
 17. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie ogólnym i drogowym. Aktualne wymagania prawne, błędy, konsekwencje błędów, w tym awarie.
 1. Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 2. Awarie i uszkodzenia konstrukcji drogowych i mostowych. Analizy podstawowych przyczyn.
 3. Awarie w budownictwie.
 1. Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosyntetyków. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 2. Szerokie stosowanie geosyntetyków w budownictwie oraz prezentacja programów komputerowych do optymalizacji ich doboru.
 3. Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosyntetyków.
 4. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji.
 5. Poprawność doboru geosyntetyków w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych.
 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki.
 7. Geokomórki w budownictwie ziemnym. Podstawowe obliczenia statyczne.
 8. Zastosowanie geokomórek do konstrukcji wsporczych i ochrony przeciwerozyjnej skarp. Podstawowe obliczenia statyczne.
 9. Zasady projektowania warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki. Podstawowe obliczenia statyczne.
 10. Zasady projektowania szczelnych zbiorników „odparowujących” i retencyjnych (podziemnych) w aspekcie działania sił wyporu.
 11. Zasady projektowania i wykonywania warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbiorniki. Warunki techniczne wykonania i odbioru oraz podstawowe obliczenia statyczne.
 12. Szczegóły konstrukcyjne wszelkich uszczelnień z geomembran HDPE w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych.
 13. Zastosowanie geosyntetyków w robotach ziemnych szczególnie na gruntach słabych i wysadzinowych. Sposoby obliczeń.
 14. Zasady stosowania oraz projektowania geosyntetyków.
 15. Geosyntetyki – 30 lat doświadczeń w budownictwie ziemnym i drogowym. Podstawowe zasady doboru i obliczeń statycznych.
 16. Geosyntetyki-optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych (szkolenie dwudniowe w formie warsztatów).
 17. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej lub wykonywanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie stwierdzonych rzeczywistych parametrów warstw gruntowych na budowie.
 18. Geosyntetyki w budownictwie. Zasady doboru i przykłady obliczeń.
 19. Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa.
 20. Geosyntetyki - charakterystyka, dobór i założenia projektowe, zasady wbudowywania oraz błędy wykonawcze w budownictwie drogowym.
 1. Sposoby stabilizacji i ochrony skarp w hydrotechnice. Obliczenia stateczności.
 2. Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym. Zasady obliczeń i szczegółowe kryteria doboru.
 3. Woda gruntowa - Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji w budownictwie. Skuteczne systemy zabezpieczeń stateczności i odwodnień obiektów.
 4. Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji w budownictwie. Skuteczne systemy zabezpieczeń stateczności i odwodnienia. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 5. Odwodnienia wykopów fundamentowych i innych obiektów. Praktyczne przykłady obliczeniowe.
 1. Roboty ziemne przy realizacji obiektów budowlanych i instalacji podziemnych – zabezpieczanie ścian wykopów i odwadnianie.
 2. Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne z odwodnieniem wykopów. ( cz. I). Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 3. Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne. Wybrane przykłady obliczeniowe. (cz. II).
 1. Nasypy na gruntach słabonośnych – optymalizacja przekroju poprzecznego oraz określanie stref naprężeń w podłożu.
 2. Drenaż pionowy jako sposób na przyspieszoną konsolidację gruntu. Podstawowe obliczenia.
 3. Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
 4. Wzmacnianie nasypów drogowych. Zasady projektowania i wykonawstwa.
 5. Projektowanie i wzmacnianie nasypów na gruntach słabonośnych.
 6. Wykonywanie robót ziemnych na gruntach słabych i wysadzinowych.
 7. Posadawianie obiektów na gruntach słabonośnych.
 8. Budownictwo ziemne. Wykonawstwo, szczególnie na gruntach słabych. Nowoczesne materiały i ich wykorzystanie.
 9. Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych (szkolenie dwudniowe w formie warsztatów).
 10. Nowoczesne metody wzmacniania gruntów – drenaże pionowe i kolumny. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 1. Określanie stateczności i nośności konstrukcji budowlanych (skarp, zboczy naturalnych i nasypów) wzmocnionych geosyntetykami.
 2. Wpływ rodzaju zbrojenia podłoża i kształtu poprzecznego na stateczność nasypów posadawianych na gruntach słabonośnych.
 3. Konieczność określania stateczności skarp nasypów i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych.
 4. Osuwiska - sposoby określania zasięgu, obliczeń stateczności i zabezpieczeń.
 5. Osuwiska i zsuwy. Podstawowe obliczenia i sposoby zabezpieczeń.
 6. Wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa.
 7. Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.
 8. Problematyka zagęszczania i stabilizacji gruntów w budownictwie. Technologie i ich skuteczność. Zasady projektowania i wykonawstwa. Zobacz szczegółowy zakres szkolenia >>
 9. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów w świetle ostatnio dokonanych zmian w przepisach.
 10. Metody ustalania nośności podłoża drogowego – wymagania i badania.
 11. Stateczność konstrukcji ziemnych, osuwiska , zsuwy i erozja skarp nasypów, wykopów i zboczy naturalnych - sposoby określania zasięgu, obliczenia stateczności i zabezpieczenia.
 12. Osuwiska i zsuwy skarp nasypów, wykopów i zboczy naturalnych - sposoby określania zasięgu, obliczenia stateczności i zabezpieczenia.

“Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie drogowym.”

Kontakt

Interesuje Cię współpraca?

Zadzwoń lub napisz do nas:

Zaufali nam

"Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodnie z ustalonym zakresem, a przygotowywane materiały do szkoleń dla uczestników w zupełności wyczerpywały tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem."

"Uczestnicy zawsze wysoko oceniali w ankietach znajomość prezentowanej tematyki, profesjonalizm przekazu informacji, erudycję i piękną polszczyznę Pana Piotra Jermołowicza."
Podkarpacka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
"Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w spósób profesjonalny i na wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali je zarówno pod względem przekazanej wiedzy jak też dobrego kontaktu z prelegentem, który na bieżąco odpowiadał na pytania dotyczące przedmiotu szkolenia, oraz aktualnie rozwiązywanych problemów projektowych związanych ze specyfiką Naszej Firmy. Rzetelność oraz wysoka wiedza Pana Piotra Jermołowicza zachęcają do współpracy na gruncie zawodowym."
Prezes zarządu inż. P. Mikuś,
Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" Sp. z o.o.
"Wykonane opinie wskazują na bardzo wnikliwe podejście do obu tematów oraz ogromną wiedzę z dziedziny drogownictwa, hydrotechniki i geotechniki ze szczegółową znajomością praw w tym zakresie.
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Piotr Jermołowicz jako kompetentnego, odpowiedzialnego i elastycznego partnera do współpracy."
Dykertor oddziału Sławomir Moczydłowski,
UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży
"Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, zgodnie z ustalonym programem, na wysokim poziomie merytorycznym. Osoba prowadząca na bieżąco odpowiadała na wszelkie pytania i sugestie zadawane przez Uczestników szkolenia, a związane ze specyfikacją działalności naszej firmy."
Dykertor Jacek Witkowski
ZDM i KP w Bydgoszczy
"Bardzo wysoko oceniamy specjalistyczną i rozległą wiedzę oraz doświadczenie Pana Piotra Jermołowicza. Wiedza została przekazana w sposób zrozumiały i bardzo praktyczny. "
Warbud SA
"Szkolenia zostały przygotowane z należytą starannością, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Bardzo dobrze przygotowanie trenera w osobie Pana dr Piotra Jermołowicza, jego profesjonalizm i komunikatywność docenili wszyscy uczestnicy szkoleń.
Poczucie humoru oraz pozytywne nastawienie jest również dużym atutem trenera.
Rekomendujemy firmę jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do przeprowadzenia szkoleń"
Prezes Zarządu Piotr Staniszewski,
WARTER POLYMERS Sp. z o.o.
"Wykłady Pana Jermołowicza przygotowywane są na wysokim poziomie merytorycznym, w formie kompendium wiedzy oraz przeprowadzane w profesjonalny sposób.
Pan Piotr Jermołowicz z uwagi na umiejętność przekazywania w bardzo intersujący sposób swojej wiedzy jest wysoko cenionym wykładowcą przez uczestników naszych spotkań."
Prezes Piotr Rybczyński,
SITK RP Oddział Opole
"Zawsze mogliśmy liczyć na jego rzetelnie przygotowanie i w pełni wyczerpujące temat teksty. Pan Piotr Jermołowicz jest nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale również pasjonatem, który nie zaprzestaje poszukiwań i udoskonalania opisywanych przez niego rozwiązań.
Z pełnym przekonaniem publikujemy teksty Pana Piotra Jermołowicza i jesteśmy dumni, że Magazyn Autostrady może być ich efektywnym nośnikiem."
Dagmara Lerch
Magazyn Autostrady
"Należy podkreślić, że Piotr Jermołowicz posiada ogromną wiedzę jak również doświadczenie w dziedzinie geologii i geotechniki i potrafił to dosknale wykorzystać w wielu problematycznych sytuacjach na budowie.
Umiejętność przeprowadzania skomplikowanych obliczeń w zakresie geotechniki i posadowień ułatwiała podejmowanie decyzji w wielu sytuacjach.
Reasumując, Piotr Jermołowicz załuguje na wysoką ocenę i rekomendacje dla innych Inwestorów."
mgr inż. Andrzej Iżbicki
Biuro Inżyniera Kontraktu
Należymy do: