Obliczyć całkowite parcie na ścianę zbiornika cylindrycz­nego ABC (rys. 1) wypełnionego wodą do wysokości h = 3,0 m. Po­wierzchnia ABC jest 1/4 częścią koła o promieniu r = 3,0 m. Szerokość zbiornika b = 5,0 m (prostopadle do płaszczyzny rysunku), a ciężar obję­tościowy wody g = 1000 kG/m3. Należy również przedstawić kierunek działania siły par­cia całkowitego.

Rozwiązanie analityczne. Aby obliczyć całkowite parcie wody na ścianę ABC naczynia c Pozostało jeszcze 90% tekstu