Kategoria: Wzmacnianie, stabilizacja i uzdatnianie podłoży

Metody wzmacniania podłoży gruntowych
Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi : osuszanie gruntu.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych z odwadnianiem i zasadami projektowania i wykonawstwa
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych.. czytaj dalej
Nośność podłoży z systemami geokomórkowymi
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe ze słabszą warstwą
Gdy w podłożu występuje słabsza warstwa geotechniczna na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu, wtedy warunek obliczeniowy.. czytaj dalej
Podstawowe właściwości geosyntetyków do projektowania
Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące elementy : określenie funkcji geosyntetyków, wykonanie zestawienia obciążeń.. czytaj dalej
Stabilizacja cementem
Jest metodą wzmacniana gruntów niespoistych, mało i średnio spoistych oraz kruszyw w celu poprawy nośności i zmniejszenia wrażliwości na wpływy atmosferyczne. Mieszanki wykorzystuje się m.in. na warstwy ulepszonego podłoża.. czytaj dalej
Stabilizacja gruntów
Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu. Nieodpowiednie grunty doziarnia się kruszywem w celu uzyskania.. czytaj dalej
Stabilizacja mechaniczna
Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu... czytaj dalej
Stabilizacja popiołami lotnymi
Stabilizacja popiołami lotnymi aktywnymi (tj. zawierającymi co najmniej 7% wolnego wapna) jest metodą wzmocnienia gruntów mało- i średnio spoistych o wskaźniku plastyczności Ip do 20%... czytaj dalej
Stabilizacja wapnem
Jest to metoda wzmocnienia nadmiernie wilgotnych gruntów spoistych o wskaźniku plastyczności Ip > 7%, zawierających minerały iłowe wchodzące w reakcję z wapnem... czytaj dalej
Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Przykład obliczeniowy wzmocnienia konsolidacyjnego
W podłożu zalega średniorozłożony torf w warstwie o miąższości 5,0 m i gytia. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się  na powierzchni terenu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.