Przedstawiamy Państwu oryginalną propozycję sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i jej szybkiej weryfikacji w podstawowym zakresie dotyczącym geologów.

Wybierz prawidłową odpowiedź.

1. Odpowiedzialność zawodowa geologów wynika z :
2. Skarga na uprawnionego geologa, który wykonał czynności z rażącym niedbalstwem kierowana jest do :
3. Czy jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów, aby geolog z uprawnieniami VI lub VII kategorii opracował opinię geotechniczną i projekt geotechniczny4. Czy na podstawie obowiązujących przepisów możliwe jest wykonanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego przez geologa z uprawnieniami XII kategorii :5. W jakim terminie może zostać wszczęte postępowanie wobec geologa, który wykonuje swoje czynności z rażącym niedbalstwem, naruszeniem Ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub wydanych na jej podstawie przepisów :
6. Czy geolog może wykonać w formie jednego opracowania : opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym:7. Czy geolog ma prawo przeprowadzić odbiór geotechniczny podłoża w wykopie i potwierdzić to wpisem do Dziennika budowy :8. Zakaz wykonywania czynności przez uprawnionego geologa wydaje się na okres :
9. Zakaz wykonywania czynności przez uprawnionego geologa nie może zostać orzeczony po upływie :
10. W przypadku stwierdzonego nadciśnienia w warstwie wodonośnej ( zw.w.g.) na profilach i przekrojach geolog podaje :