Kategoria: Geologia

Facja
Pojęcie typowo geologiczne związane ze sposobem wykształcenia osadów tego samego wieku czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Gytie
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się gytie Gy - namuły z zawartością węglanu wapnia ponad 5%, który może wiązać szkielet gruntu.. czytaj dalej
Kategorie metod pobierania prób skał
W zależności od jakości próby wyznaczono 3 kategorie metod pobierania prób: kategoria A, kategoria B, Kategoria C.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Grunty i badania gruntów
Oznaczanie skał
czytaj dalej
Uskoki
Uskokiem nazywamy strukturę tektoniczną powstałą w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia).. czytaj dalej
Badania geotechniczne na terenach górzystych
Do oznaczania i geotechnicznego opisu skał w budownictwie stosuje się normę PN–EN  ISO 14689-1.   Próbki materiałów kamiennych potrzebnych do określenia między innymi grupy genetycznej.. czytaj dalej
Deflacja
Pojęcie typowo geologiczne. Deflacja jest to zjawisko eoliczne, polegające na wywiewaniu przez wiatr z dużych obszarów.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Przeszłość geologiczna a norma PN EN ISO 14688
Grunt jest materiałem bardzo niejednorodnym, a jego właściwości mają charakter losowy. W tym stanie rzeczy identyfikacja gruntu i określenie jego właściwości dla potrzeb projektowania czytaj dalej
Premium
Geologia
Bonitacja terenu
Obecnie, w praktyce inżynierskiej, po wprowadzeniu szeregu aktów prawnych i normalizacji, dokonuje się swoista rewolucja. Dotyczy to szczególnie zmiany sposobów badań podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Czwartorzęd
Wszystkie formacje następujące po trzeciorzędzie były przez geologów i paleontologów określane dawniej łącznie mianem czwartorzędu.. czytaj dalej
Drumliny
Drumliny  - niskie,  owalne wzgórza o podłużnym i asymetrycznym profilu. Jest to jedna z wielu form polodowcowych.. czytaj dalej
Dyslokacje
Dyslokacje są to zaburzenia natury czysto geologicznej, polegające na zmianie pierwotnego ułożenia warstw skorupy ziemskiej, a prowadzące do nowego ich układu.. czytaj dalej
Eratyki
Eratyk ( z łac. errare ? błądzić ) jest to fragment skały litej z ciemnoszarego gnejsu przetransportowany ze Skandynawii przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie.. czytaj dalej
Glacitektonika
Jest to ogół zjawisk - pofałdowania i uskoki występujące w powierzchniowych w stosunkowo miękkich i plastycznych warstwach osadów, powstałe pod wpływem.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.