Kategoria: Dokumentowanie i badania podłoża gruntowego

Badania geofizyczne
Badania geofizyczne stanowią grupę metod badawczych badań polowych podłoży gruntowych.  Do metod tych należą : badania geofizyczne powierzchniowe : elektrooporowe z tomografią elektrooporową ERT.. czytaj dalej
Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna – rozumie się przez to dokument techniczny, który w pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.. czytaj dalej
Badania geotechniczne - kategorie geotechniczne
Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, warunki geotechniczne na potrzeby procesu inwestycyjnego należy dokumentować, opracowując geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Badania geotechniczne na terenach górzystych
Do oznaczania i geotechnicznego opisu skał w budownictwie stosuje się normę PN–EN  ISO 14689-1.   Próbki materiałów kamiennych potrzebnych do określenia między innymi grupy genetycznej.. czytaj dalej
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inż. w budownictwie. Błędy i ich konsekwencje.
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do pełnej zgodności stanu polskiego prawa z Eurokodem 7.. czytaj dalej
Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Dokumentacja badań podłoża gruntowego ? rozumie się przez to opracowanie.. czytaj dalej
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - rozumie się przez to opracowanie zawierające wyniki badań i analizy niekorzystnych warunków geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych.. czytaj dalej
Dokumentacja i badania dla I kategorii geotechnicznej
Badania kategorii I dotyczą tylko prostych warunków gruntowych. Wstępne informacje o występowaniu prostych warunków gruntowych można uzyskać z materiałów geologicznych i archiwalnych profili.. czytaj dalej
Błędy w dokumentowaniu podłoża i ich konsekwencje
Problematyka geotechnicznych badań podłoży gruntowych oraz fundamentowania jest jednym z podstawowych elementów  każdego procesu inwestycyjnego. Przecież każda inwestycja wiąże się z posadowieniem na gruncie.. czytaj dalej
Geotechniczny odbiór podłoża fundamentowego
Decyzje projektowe i lokalizacyjne podejmowane na etapie przygotowania dużych inwestycji infrastrukturalnych drogowo-mostowych powinny być koordynowane z przedstawicielami wielu branż. czytaj dalej
Planowanie badań podłoża
Rozpoznanie geotechniczne należy planować w taki sposób, żeby istotne informacje oraz dane geotechniczne były dostępne na każdym etapie projektowania.. czytaj dalej
Rozbieżności i błędy w rozpoznaniu podłoży gruntowych
Dlaczego  poruszam ten problem ? Za dużo jest praktyk w tym zakresie, których źródłem jest powszechność przyzwolenia i rozstrzygania przetargów za 100 % ceny, pomimo zmian przepisów.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Wykonywanie i interpretacja badań gruntów
W normie PN-EN ISO 14688:2006 termin grunty spoiste zastąpiono terminem grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu tylko stosuje się jedno pojęcie.. czytaj dalej
Wykopy - problematyka i zabezpieczanie
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.