Gardziel
Jest to kilkumetrowej wysokości, bardzo stroma dolina górskiego potoku wycięta w skałach twardych odpornych na wietrzenie. czytaj dalej
Genezy gruntów spoistych
Na terenie Polski, w przeszłości geologicznej mieliśmy 4 okresy zlodowaceń i odwilży. Doprowadziło to do zdeformowania istniejącego układu warstw geologicznych.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia | Geotechnika i geoinżynieria
Geofizyczne metody i ich przydatność
Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych: czytaj dalej
Geohydrologia
Geohydrologia jest to nauka o wodzie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Geoinżynieria
Geoinżynieria jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami ulepszania gruntów i skał oraz materiałów gruntowych w budowlach ziemnych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geokomórki - wyznaczanie wysokości materaca
Na wysokość i szerokość komórki mają wpływ dwa czynniki..kąt nachylenia skarpy i rodzaj materiału obsypki (kąt tarcia wewnętrznego ?). czytaj dalej
Geologia
Geologia - dziedzina nauki zajmująca się historią i budową Ziemi.. czytaj dalej
Geologia inżynierska
Geologia inżynierska - dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE - Zasady prawidłowego projektowania i wykonywania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Rzeczywiste przypadki na budowie
W dużej ilości przypadków rzeczywistość na budowie bywa odmienna od wszelkich założeń. Na podstawie własnych, ponad 25 letnich doświadczeń.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Zasady prawidłowego projektowania
Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetykow z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów.. czytaj dalej
Geomembrany HDPE-Zasady prawidłowego wykonawstwa
Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, wylewiska nieczystości i substancji toksycznych jak również wszelkiego rodzaju zbiorniki ziemne.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geosyntetyki
Geosyntetyki - podział i charakterystyka
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z konstruowaniem różnych obiektów posadawianych często na podłożach słabonośnych, które należało wzmocnić i aby poprawić ich właściwości.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geosyntetyki | Hydrotechnika i hydraulika
Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym
Budownictwo hydrotechniczne to między innymi zabudowa rzek z ich ujściowymi odcinkami, falochronów, zabezpieczanie klifów morskich, ochrona przed powodzią dużych miast.. czytaj dalej
Geosyntetyki w drenażach i odwodnieniach liniowych
Podstawowe wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w systemach drenażowych (wg PN-EN 13252) przedstawia.. czytaj dalej
Geosyntetyki w hydrotechnice - zasady obliczeń i kryteria doboru
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych, podłoży gruntowych i środowiska wodnego w tym.. czytaj dalej
Geosyntetyki-optymalizacja zasad projektowania
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Geosyntetyki. Podstawowe zasady i kryteria doboru
Geosyntetyki – to materiały wiotkie i cienkie, tak że można je rozpatrywać jako dwuwymiarowe. Są to jedyne materiały konstrukcyjne o takich właściwościach i to w znaczne.. czytaj dalej
Geotechniczne warunki posadowienia
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia polega na: zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej – należy do projektanta.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.