Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych
Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu w gruntach nawodnionych, zwłaszcza niespoistych.. czytaj dalej
Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów
Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności  można powiedzieć, że każde zbrojenie w podstawie nasypu przenosi naprężenia.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Obliczanie wytrzymałości geosyntetyków na punktowe przebicie
Zastosowanie geosyntetyków we wszelkiego typu układach, gdzie możemy mieć do czynienia z niebezpieczeństwem przebicia punktowego wymaga.. czytaj dalej
Obliczanie wytrzymałości geosyntetyków na uderzenia
Tak jak w przypadku wymagań dotyczących wytrzymałości na przebicie, odporność geosyntetyków na uderzenia jest zarówno kryterium ich przetrwania, jak i ich rolą pełnioną.. czytaj dalej
Obliczenia stateczności skarp
Problem zabezpieczenia przed osuwiskami można rozpatrywać w dwóch różnych stanach: gdy osuwisko się uaktywniło, osuwisko nie jest aktywne, ale potencjalnie możliwe.. czytaj dalej
Obudowy głębokich wykopów - rodzaje
Inwestycje, dla których zachodzi potrzeba wykonania głębokiego wykopu, a przede wszystkim zlokalizowane w terenie zabudowanym, wymagają podjęcia szczególnych działań.. czytaj dalej
Obwód zwilżony
Pojęcie używane w hydraulice i hydrotechnice i związane jest z charakterystyką cieku wodnego i promieniem hydraulicznym... czytaj dalej
Ocena nośności i stateczności podłoża
Wytrzymałością gruntu na ścinanie nazywa się opór, jaki stawia grunt naprężeniom stycznym w rozpatrywanym punkcie ośrodka. Opór gruntu.. czytaj dalej
Ocena prawidłowości zagęszczania
Ocenę prawidłowości zagęszczenia nasypów w zależności od ich funkcji wykonuje się na podstawie porównania otrzymanych wartości modułów odkształceń.. czytaj dalej
Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna inżyniera budownictwa
Awaria lub katastrofa budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie.. czytaj dalej
Odsączalność
Zwana również defiltracją polega na oddawaniu wody wolnej przez skały całkowicie nasycone wodą. Jest to różnica pomiędzy czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Odskok hydrauliczny
Podczas przepływu przez kanał o zmiennym spadku, jak na rysunku 1 ruch jednostajny byłby odpowiednio spokojny, rwący i znów spokojny.. czytaj dalej
Odwadnianie głębokich wykopów-wybrane przykłady obliczeniowe
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Odwadnianie nasypów i wykopów komunikacyjnych
Realizacja wykopowych robót ziemnych wiąże się między innymi z zabezpieczeniem wykopu przed napływem wód opadowych oraz gruntowych.. czytaj dalej
Odwodnienie robót i konstrukcji drogowych
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Opady atmosferyczne
Średnie sumy opadów miesięcznych i rocznych zestawiono w poniższej tabeli. Uwzględniono tylko niektóre stacje opadowe, a sumy podano wg Wiszniewskiego.. czytaj dalej
Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna – rozumie się przez to dokument techniczny, który w pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.. czytaj dalej
Opracowywanie harmonogramów na budowie
Przebieg przedsięwzięć budowlanych zależy przede wszystkim od przyjętych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz sprawności i skuteczności kierowania i zarządzania.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.