Mapa hydrograficzna Polski
Mapa hydrograficzna Polski czytaj dalej
Premium
Geologia
Mapy geologiczne - zasady interpretacji
Mapa geologiczna jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą zgeneralizowanych faktów geologicznych w ustalonej skali na określonym terenie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geologia
Mapy litologiczno-stratygraficzne
Wśród map litologiczno-stratygraficznych zakrytych - aktualnie znajdujących się w użytkowaniu - są mapy w skali 1 : 300 000,  1 : 200 000, 1:50 000.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Mapy litologiczno-stratygraficzne vs. zasady przetwarzania treści nageologiczno-inżynierskie
Na podstawie omówionych uprzednio map geologicznych dokonywać można analizy przydatności podłoża pod zabudowę. Czynność ta jest niczym innym, jak tylko interpretacją.. czytaj dalej
Meandry
Meander jest to zakole, zakręt lub szereg zakrętów rzeki charakterystyczny szczególnie dla rzek o małym spadku.. czytaj dalej
Melioracja - konserwacja budowli betonowych
Remonty budowli betonowych należą do robót trudnych.. czytaj dalej
Melioracja - konserwacja budowli drewnianych
Konstrukcje drewniane w urządzeniach wodno-melioracyjnych utrzymują się.. czytaj dalej
Melioracje
Dziedzina budownictwa wodnego zwana melioracją stanowi ogół zabiegów mających na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich lub leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów.. czytaj dalej
Melioracje - symbole graficzne w ewidencji urządzeń
Melioracje - symbole graficzne w ewidencji urządzeń.. czytaj dalej
Metacentrum
Punkt przecięcia się kierunku działania wyporu.. czytaj dalej
Metody nieniszczące sprawdzania jakości połączeń geomembran
1. Metoda ciśnieniowa. Metodę tą stosuje się do kontroli spoin dwuśladowych o długościach do 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy podzielić je na krótsze odcinki. Badanie to polega.. czytaj dalej
Metody niszczące sprawdzania jakości połączeń geomembran
​​​​​​​W tej metodzie wykorzystuje się zrywarki ręczne lub automatyczne z dodatkowym rejestratorem parametrów zrywania. Podstawowym kryterium w tej metodzie jest pomiar.. czytaj dalej
Metody obliczania objętości przepływu
Objętość przepływu Q jest to ilość wody przepływająca przez przekrój.. czytaj dalej
Metody wzmacniania podłoży gruntowych
Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi : osuszanie gruntu.. czytaj dalej
Metody wzmacniania wgłębnego podłoży gruntowych
W dobie zintensyfikowanych działań inwestycyjnych wiele posadowień drogowych wykonywanych jest obecnie w ramach słabonośnych podłoży.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Mezozoik
Mezozoik.. czytaj dalej
Mikrosejsmy
Mikrosejsmy są to drgania gruntu od ruchu pojazdów i maszyn.  Są to drgania rzędu 0,1 – 1 μm   i  o okresach 0,05 – 1,2 sek.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.