Dziedzina budownictwa wodnego zwana melioracją stanowi ogół zabiegów mających na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich lub leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów.
Do zabiegów tych zaliczamy:

 • drenowanie ceramiczne,
 • drenowanie rurami karbowanymi z perforacją,
 • wykonywanie rowów nawadniających i odwadniających w zależności od potrzeb terenowych,
 • ochronę poprzez zabudowę przeciwpożarową,
 • różnego rodzaju nasadzenia zwłaszcza terenów zalesionych i nieużytków rolnych.

Rys.1. Krzywa depresji pomiędzy dwoma ciągami drenarskimi
a) zwierciadło wody gruntowej , b) obniżone zwierciadło wody gruntowej po zdepresjonowaniu.

 

Rys.2. Rozwój systemów drenarskich na przestrzeni lat
a) rurki ceramiczne, b) dreny PCV ciągłe karbowane, c) drenaże objętościowe z osłoną z geowłókniny,
d) dreny taśmowe z wzajemnie połączonych rurek w osłonie z geowłókniny.

 

Fot.1. Najczęściej stosowane dreny PCV w oslonie z geowłókniny i włókna kokosowego.

 

Tab.1. Wielkości minimalnych spadów w ‰ i prędkości w m/s.

 

Tab.2. Typowe rozstawy drenów.

 

Rys.3. Wykres do wyznaczania rozstawy drenów. 

W naszych warunkach klimatycznych i przy  zmiennym stanie wilgotności gleb stosowane są zarówno zabiegi odwadniające jak i nawadniające.

 

Rys. 4. Fragment projektu drenowania pola uprawnego

 

Rys.5. Fragment projektu nawadniania  łąk rowami rozlewowymi.

 

Podział melioracji wodnych.
Pojęcie melioracji wodnych zostało określone w art. 195 Ustawy Prawo wodne, który stanowi, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. 
Melioracje wodne dzielą się na:

 • podstawowe obejmujące obudowę górskich potoków, regulację rzek, budowę kanałów, wałów przeciwpowodziowych, zapór i zbiorników wodnych – retencyjnych,
 • szczegółowe związane z odwadnianiem gleb i terenów podmokłych za pomocą urządzeń melioracji wodnych, tj. kanałów lub rowów otwartych ( głównie na użytkach zielonych), drenowania (głównie na gruntach ornych) jak również nawadniania gleb suchych za pośrednictwem rowów i ciągów drenarskich.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się m.in.:

 • rowy wraz z budowlami związanymi z ich funkcjonowaniem,
 • drenowanie,
 • rurociągi,
 • stacje pomp do nawodnień,
 • ziemne stawy rybne,
 • wszelkiego rodzaju groble wzdłuż rowów na obszarach nawodnionych i
 • systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych służących polepszeniu zdolności produkcyjnych gleb.

Fot. 2. Układ rowów odwadniających na polach

 

Fot.3. Rów melioracyjny rozdzielający pola.

 

Fot.4. Rów melioracyjny z małym przepływem wody (rzęsa).