Rowy odprowadzające służą do szybkiego odprowadzenia wody zebranej w rowach przydrożnych i stokowych poza pas drogowy. Należy zauważyć, że woda z rowów stokowych nie powinna być odprowadzana do rowów przydrożnych. Rola rowów stokowych polega również na odciążeniu rowów przydrożnych.


Fot. 1. Rów odprowadzający

 

Wody z rowów stokowych odprowadzane są z wykorzystaniem naturalnego pochylenia terenu. W przeciwnym razie, zapewnienie dobrego spływu wody wymaga pogłębienia dna rowu stokowego lub też wykonania nowego rowu odpływowego. Do odprowadzania wody z rowu przydrożnego, ukopu lub od przepustu w kierunku poprzecznym do przebiegu trasy drogowej wykorzystuje się miejsca najniżej położone, mogą też być łożyska cieków naturalnych lub zbiorniki retencyjno – rozsączające.

 


Fot. 2. Koryto cieku jako naturalny odbiornik wód z rowów odprowadzających


Fot. 3. Zbiornik retencyjny wód opadowych

Spadek dna tych rowów powinien być na tyle duży, aby uchronić obszar odwadniany od zahamowania przepływu. Dno rowów odprowadzających powinno znajdować się poniżej rzędnych dna ukopów lub rowów przydrożnych. Potrzebną długość rowu odprowadzającego oblicza się ze wzoru:

gdzie:  L  -  potrzebna długość rowu odprowadzającego wodę w m,
            h  -  potrzebne zagłębienie terenu w m,
             io -  pochylenie terenu,
             i1 – pochylenie podłużne projektowanego rowu (0,002 – 0,005).
Woda z rowów przydrożnych powinna być odprowadzana co 400 – 500 m, przy kształtach opływowych rowów i płytkich ściekach może to być co 150 – 250 m.