Kategoria: Skarpy, zbocza, nasypy i wykopy

Drgania sejsmiczne vs. układ sił w zboczu
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Erozyjność stoku naturalnego
Zdjęcie gruntu rodzimego - naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna - drzewa i krzewy może spowodować ogromny.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne - rodzaje
Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia.. czytaj dalej
Konieczność określania stateczności skarp
Od dłuższego czasu stosuje się różne dodatki w gruntach celem polepszenia jego właściwości. Przeszło 3 tysiące lat temu w starożytnym Babilonie stosowano formy dzisiejszych geowłóknin w postaci.. czytaj dalej
Sufozja
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą.. czytaj dalej
Bezpieczne pochylenia skarp
Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze.. rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa.. czytaj dalej
Erozja gruntów
Erozja gruntu na ogół nie towarzyszy robotom inżynieryjnym. Jednak jest faktem, że zdjęcie gruntu rodzimego naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna drzewa.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Skarpy, zbocza, nasypy i wykopy
Osuwiska - Cz.I
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy.. czytaj dalej
Nasyp budowlany i makroniwelacja
Nasypem nazywamy warstwę  lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności człowieka... czytaj dalej
Nasypy - projektowanie
Wymagania ogólne Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty stanowiące dokumentację projektową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami... czytaj dalej
Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Projektowanie z geosyntetykami-nasypy,skarpy,mury
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Stabilizacja skarp i osuwisk
Problemy właściwego zagospodarowania i zabezpieczenia stoków naturalnych nabierają szczególnego znaczenia w przypadku terenów położonych w południowo-wschodniej części Polski.. czytaj dalej
Stateczność skarp i konstrukcji przy uwzględnieniu drgań cyklicznych
Stateczność skarp wykopów i nasypów  pod obciążeniem statycznym i dynamicznym różni się diametralnie. Wpływ obciążeń dynamicznych może zmienić wytrzymałość statyczną nawet o około 30 % na niekorzyść.. czytaj dalej
Zasady wbudowywania gruntów w nasypy
Uziarnienie gruntu jest podstawową właściwością decydującą o warunkach zagęszczenia oraz właściwościach mechanicznych i hydraulicznych nasypu. Grunty stosowane do wykonania.. czytaj dalej
Zasady wymiarowania zbrojonych nasypów
Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego.. czytaj dalej
Głębokie wykopy - kategorie geotechniczne i zakres badań
Głębokie wykopy są najczęściej zaliczane do II kategorii geotechnicznej, a obiekty wznoszone w terenie zabudowanym i charakteryzujące się występowaniem więcej niż jednej kondygnacji podziemnej.. czytaj dalej
Nachylenie skarpy wykopu z jej obciążeniem naziomu - przykład
Obciążenie naziomu skarpy opracowano na podstawie Zarysu geotechniki- Z.Wiłuna.. czytaj dalej
Zabezpieczenie warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, rekultywację wysypisk.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.