Pachoł cumowniczy
Zwany również polerem lub knechtem, jest urządzeniem cumowniczym.. czytaj dalej
Pale przemieszczeniowe
Wykonanie pali przemieszczeniowych, znanych również jako pale SDP  (ang. Soil Displacement Piles), pale FDP (ang. Full Displacement Piles) lub kolumny CMC (Controled Modulus Column).. czytaj dalej
Pałatka geomembranowa
W trakcie przewozów kolejowych, przeładunków toksycznych substancji oraz w trakcie tankowania lokomotyw dochodzić może do skażenia środowiska z zanieczyszczeniem gruntów i wód gruntowych.. czytaj dalej
Parametry efektywne i całkowite gruntów
Obliczeniowy opór graniczny podłoża wyznacza się przy założeniu granicznego stanu naprężeń ( na całej powierzchni poślizgu ) określanego wg wzoru Coulomba-Mohra.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia
Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od: ruchu kolejowego, drogowego.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Parcie gruntu vs. drgania cykliczne
Parcie poziome gruntu działające na ścianę oporową, pochodzące od trzęsienia ziemi lub drgań parasejsmicznych zwiększa się chwilowo na skutek drgań gruntu.. czytaj dalej
Parowanie
Na parowanie terenowe wpływ mają procesy fizyczne, biologiczne i gospodarcze. Wielkości parowania w praktyce oblicza się , m.in. za pomocą wzorów Turca, Kollisa, Kootena i Ostromęckiego.. czytaj dalej
Pielęgnacja betonu
Właściwa pielęgnacja betonu jest czynnikiem niezmiernie ważnym i decydującym dla otrzymania betonu o założonych właściwościach.. czytaj dalej
Planowanie badań podłoża
Rozpoznanie geotechniczne należy planować w taki sposób, żeby istotne informacje oraz dane geotechniczne były dostępne na każdym etapie projektowania.. czytaj dalej
Platformy robocze
Coraz  częstszym przypadkiem na większości budów jest konieczność uzdatnienia podłoża poprzez palowanie, instalację drenów pionowych, kolumn różnego typu.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Plejstocen
Plejstocen ? epoka lodowa lub lodowcowa jest młodszą epoką Ziemi, zwaną dawniej dyluwium, która trwa do czasów holocenu.. czytaj dalej
Płyta obciążana dynamicznie
Płyta obciążana dynamicznie jest przeznaczona do badania nośności nie związanych warstw nośnych jako alternatywa lub uzupełnienie badania przyrządem VSS (badanie statyczne)... czytaj dalej
Płyta VSS
Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią metodę badawczą. czytaj dalej
Pobieranie próbek gruntów
Ze względu na zapis w § 9 Rozporządzenia mówiący, iż badania i dokumentacja mają być zgodne z Eurokodem 7, to badania terenowe i pobieranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych.. czytaj dalej
Podciśnienie
Jeżeli ciśnienie bezwzględne w cieczy jest mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, to różnica między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem bezwzględnym nazywa się.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną
W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe ze słabszą warstwą
Gdy w podłożu występuje słabsza warstwa geotechniczna na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu, wtedy warunek obliczeniowy.. czytaj dalej
Podstawowe właściwości geosyntetyków do projektowania
Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące elementy : określenie funkcji geosyntetyków, wykonanie zestawienia obciążeń.. czytaj dalej
Podstawy projektu regulacji rzek
a. Regulacja rzek powinna uwzględniać zasadę kompleksowości, wymaganej w gospodarce wodnej, a wiec potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji wodnych, żeglugi, jak również rybołówstwa i ochrony przyrody.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.