Badania geofizyczne
Badania geofizyczne stanowią grupę metod badawczych badań polowych podłoży gruntowych.  Do metod tych należą : badania geofizyczne powierzchniowe : elektrooporowe z tomografią elektrooporową ERT.. czytaj dalej
Badania geotechniczne - kategorie geotechniczne
Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, warunki geotechniczne na potrzeby procesu inwestycyjnego należy dokumentować, opracowując geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Badania geotechniczne na terenach górzystych
Do oznaczania i geotechnicznego opisu skał w budownictwie stosuje się normę PN–EN  ISO 14689-1.   Próbki materiałów kamiennych potrzebnych do określenia między innymi grupy genetycznej.. czytaj dalej
Badania gruntów
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Badania zagęszczenia podłoża
Zastosowanie coraz nowszych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych wymaga dostosowania metod badawczych, zwłaszcza „in situ”, zapewniających nie tylko szybkość, ale i jakość czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Batymetria
Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.. czytaj dalej
Bentomaty
Bentomata to swojego rodzaju geokompozyt o znikomej przepuszczalności.. czytaj dalej
Premium
Betony
Betonowanie konstrukcji masywnych
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój środków technicznych, jakimi dysponuje budownictwo umożliwił wznoszenie wielkich obiektów z betonu w bardzo krótkim czasie.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Betony
Betonowanie w porze chłodnej
Temperatura zamarzania wody w zarabianej masie betonowej, czyli tzw. temperatura krytyczna, wynosi średnio dla cementów portlandzkich - 3°C, gdyż sole znajdujące się w cemencie obniżają punkt zamarzania wody... czytaj dalej
Premium
Betony
Betony - podstawowe cechy
1. Nasiąkliwość i mrozoodporność.  Te cechy są o tyle ważne, że bezpośrednio mogą wpływać na analogiczne właściwości betonu. Normy budowlane określają dopuszczalne nasiąkliwości (do 4 %) i mrozoodporności (90 %). Dopuszczone wielkości są dość duże, gdyż zakłada się, że? czytaj dalej
Bezpieczne pochylenia skarp
Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp należy mieć na uwadze.. rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa.. czytaj dalej
Premium
Hydrologia
Bilans wodny - składniki
Bilans wodny stanowi zestawienie zsumowanych przychodów i ubytków wody wyrażonych w tych samych jednostkach oraz odnoszących się do tego samego obszaru i okresu bilansowania.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.