Sandr
Sandry ? rozległe, płaskie stożki napływowe powstałe na przedpolu moren czołowych. Zbudowany i wysortowany jako materiał piaszczysto-żwirowy osadzany.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Schematy zakotwienia geosyntetyków w naziomie skarp
Główne problemy stateczności systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach składowisk odpadów.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy licowania
Estetyka poszczególnych systemów ścian z gruntu zbrojonego zależy od zastosowanego systemu licowania, który stanowi jedyną widoczną część gotowej budowli... czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy projektowania
Na etapie projektu wstępnego, inżynier konstruktor powinien zastanowić się nad każdym z zagadnień przedstawionych w tym rozdziale oraz ustalić odpowiednie elementy i kryteria eksploatacyjne... czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można.. czytaj dalej
Sejsmogramy drgań gruntu
Jest to utrwalony zapis fal sejsmicznych w postaci wykresu ciągłego. W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Skala twardości minerałów
Twardość minerałów zależy od spójności cząstek, a mierzy się oporem, jaki stawia powierzchnia minerału, gdy poddaje się ją zarysowaniu.. czytaj dalej
Solnisko
Obszar lądowy charakteryzujący się znacznym zasoleniem.. czytaj dalej
Sposoby posadawiania budynków i budowli inżynierskich
W klasycznym podziale, zawartym w większości podstawowych podręczników mechaniki gruntów i fundamentowania, wyodrębnione zostały.. czytaj dalej
Sposoby zabezpieczen osuwisk - cz. II
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.. czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Sposoby zabezpieczeń osuwisk
Powszechnie uważa się, że projektowane rozwiązanie powinno eliminować przyczyny wywołujące zagrożenie powstania osuwiska. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że stabilizacja osuwiska jest zazwyczaj.. czytaj dalej
Sprawdzanie projektów
PKN w 2013 r. ustanowił nową normę (PN-B-03007:2013 – Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna). Norma ta wypełniła lukę po wycofaniu w 2010 r. normy PN-90/B-03000, a dotyczy.. czytaj dalej
Stabilizacja cementem
Jest metodą wzmacniana gruntów niespoistych, mało i średnio spoistych oraz kruszyw w celu poprawy nośności i zmniejszenia wrażliwości na wpływy atmosferyczne. Mieszanki wykorzystuje się m.in. na warstwy ulepszonego podłoża.. czytaj dalej
Stabilizacja gruntów
Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu. Nieodpowiednie grunty doziarnia się kruszywem w celu uzyskania.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.