Na etapie projektu wstępnego, inżynier konstruktor powinien zastanowić się nad każdym z zagadnień przedstawionych w tym rozdziale oraz ustalić odpowiednie elementy i kryteria eksploatacyjne.

Na ten proces składają się następujące etapy:

rozważenie wszystkich możliwych alternatyw, wybór systemu (ściana oporowa z gruntu zbrojonego lub skarpa z gruntu zbrojonego), rozważenie możliwości oblicowania, opracowanie kryteriów eksploatacyjnych (obciążenia, projektowane wysokości, głębokość posadowienia, tolerancje osiadania, nośność podłoża, wpływ na sąsiednie obiekty itp.), uwzględnienie wpływu warunków otoczenia na korozję/degradację zbrojenia.

 

1. Kryteria eksploatacyjne - zalecane minimalne współczynniki bezpieczeństwa dla poszczególnych form zniszczenia wyglądają następująco:

1.1.  Stateczność zewnętrzna :

Poślizg:    F.S. ≥ 1,5 (ściany); 1,3 (skarpy) Mimośród e, u podstawy:  ≤ L/6 w gruncie, L/4 w skale Nośność:   F.S. ≥ 2,5 Stateczność po głębokiej linii zniszczenia:  F.S. ≥ 1,3 Stateczność złożona:  F.S. ≥ 1,3 Stateczność dla warunków sejsmicznych:  F.S. ≥ 75% statycznego F.S. (wszystkie formy zniszczeń)

 

1.2. Stateczność wewnętrzna:

Wytrzymałość na wyrywanie           : F.S. ≥ 1,5 (ściany i skarpy) Stateczność wewnętrzna skarp : F.S. ≥ 1,3

 

1.3. Dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie :

dla zbrojenia w postaci taśm stalowych  : 0,55 Fy dla zbrojenia z krat stalowych       : 0,48 Fy (połączonych z bloczkami lub płytami betonowymi) dla zbrojenia geosyntetycznego     : Ta – patrz projektowany okres eksploatacji (poniżej).

Dzięki elastyczności ścian oporowych z gruntu zbrojonego wywrócenie konstrukcji będzie mało prawdopodobne. Jednak kryteria wywrócenia (maksymalny dopuszczalny mimośród) pomagają kontrolować odkształcenia poprzeczne ograniczając przechył konstrukcji, dlatego powinny być zawsze spełnione.

Rys.1. Najczęściej stosowane schematy obliczeniowe dla ścian pionowych.

Przy ścianach pionowych wykonywanych w technologii bloczków betonowych mamy do czynienia także z systemem aktywnym i biernym. W systemie biernym ściana zewnętrzna jest oblicowaniem i nie bierze udziału w przeniesieniu parcia gruntu.

Rys.2. Konstrukcja oporowa z oblicowaniem (segmentowy mur oporowy)  a) system aktywny, b) system bierny

 

Rys. 3. Stan graniczny stateczności klina odłamu.

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu