Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne w kanałach, rowach, rzekach
Warstwy przeciwerozyjne kanałów muszą spełniać wymagania dotyczące skarp oraz wytrzymywać działanie dodatkowych sił wywoływanych przepływem wody. We wszystkich metodach.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 01 - objaśnienia - spływy jednostkowe
do obliczania spływów jednostkowych q0, q1, q2 według wzorów Iszkowskiego. q0 = 0,03117 · H· Cm · V · 0,2 – absolutna najniższa woda.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - Wykres 03 - Wielka woda zimowa
do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 04 - Wielka woda letnia i zimowa
do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 05 - Wielka woda letnia i zimowa na terenach z jeziorami wg wzoru Loewego
Wychodzimy z punktu na górnej krawędzi, określającego ogólną zlewnię „F", pionowo do krzywej oznaczającej zlewnię jeziora „F1", i otrzymany punkt przecięcia.. czytaj dalej
Batymetria
Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 09 - Prędkość wg wzoru Ganguilleta
do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.