Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Izbice
Izbica, czyli lodołam jest formą samodzielną lub związaną z filarem mostu i służy do jego ochrony w czasie pochodu lub spływu lodów rzeką.. czytaj dalej
Falochrony z kamieni narzutowych
Falochrony z kamieni narzutowych o różnej masie budowane są w miejscach gdzie energia fal jest stosunkowo duża.. czytaj dalej
Kawitacja
Kawitacją nazywamy tworzenie się pustych przestrzeni w cieczy tłoczonej lub zasysanej, przepływającej przez przewody. Zjawisko kawitacji występuje w lewarach, zwłaszcza jeżeli szczyt (wierzchołek) lewara.. czytaj dalej
Lepkość cieczy
Lepkość cieczy jest jej zdolnością do stawiania oporu przy wzajemnym przesuwaniu się cząsteczek cieczy o różnych prędkościach.. czytaj dalej
Liczba Reynoldsa dla przepływów w rurociągach
Znajomość rodzaju panującego ruchu cieczy wewnątrz przewodu zamkniętego, posiada bardzo istotne znaczenie w praktyce hydraulicznej i hydrotechnicznej. Podczas przepływu cieczy rzeczywistej występują siły tarcia wewnątrz samej cieczy i w sąsiedztwie ścian przewodu.. czytaj dalej
Podstawy projektu regulacji rzek
a. Regulacja rzek powinna uwzględniać zasadę kompleksowości, wymaganej w gospodarce wodnej, a wiec potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji wodnych, żeglugi, jak również rybołówstwa i ochrony przyrody.. czytaj dalej
Prędkość krytyczna wody w kanale
Dla wyznaczenia prędkości krytycznej w kanale korzystamy z równania, do którego wstawimy prędkość krytyczną we wzorze na natężenie.. czytaj dalej
Zeskok hydrauliczny
Przy wszelkiego rodzaju pompowaniu wody ze studni występują opory stawiane przez filtr studzienny oraz wynikające z naturalnych warunków hydrogeologicznych polegających.. czytaj dalej
Promień hydrauliczny dla przekrojów zwartych i otwartych
W praktyce przepływy cieczy odbywają się zarówno w przewodach kolistych o średnicy d, w których ruch odbywa się pod ciśnieniem.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Geosyntetyki w hydrotechnice - zasady obliczeń i kryteria doboru
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych, podłoży gruntowych i środowiska wodnego w tym.. czytaj dalej
Nadciśnienie cieczy
Jeżeli ciśnienie bezwzględne jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to różnicę między ciśnieniem bezwzględnym.. czytaj dalej
Szykany
Są to budowle hydrotechniczne zaprojektowane i wykonane w postaci betonowych bloków związanych z konstrukcją dna wypadu. Bloki mogą być ustawiane mijankowo w jednym lub kilku rzędach.. czytaj dalej
Podciśnienie
Jeżeli ciśnienie bezwzględne w cieczy jest mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, to różnica między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem bezwzględnym nazywa się.. czytaj dalej
Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach
Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia dużej ilości wód. Błąd w oszacowaniu ilości tych wód może być bardzo kosztowny.. czytaj dalej
Praktyczne przykłady obliczania odwodnienia wykopów
Wykopy w ścianach szczelnych otoczonych wodą.. czytaj dalej
Prędkości przepływu wody - nierozmywające
Orientacyjne wielkości dopuszczalnych średnich prędkości przepływu wody dla różnych gruntów jako nierozmywających podano w tabl. 1 i 2.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.