Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Liczba Reynoldsa dla przepływów w rurociągach
Znajomość rodzaju panującego ruchu cieczy wewnątrz przewodu zamkniętego, posiada bardzo istotne znaczenie w praktyce hydraulicznej i hydrotechnicznej. Podczas przepływu cieczy rzeczywistej występują siły tarcia wewnątrz samej cieczy i w sąsiedztwie ścian przewodu.. czytaj dalej
Podstawy projektu regulacji rzek
a. Regulacja rzek powinna uwzględniać zasadę kompleksowości, wymaganej w gospodarce wodnej, a wiec potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji wodnych, żeglugi, jak również rybołówstwa i ochrony przyrody.. czytaj dalej
Prędkość krytyczna wody w kanale
Dla wyznaczenia prędkości krytycznej w kanale korzystamy z równania, do którego wstawimy prędkość krytyczną we wzorze na natężenie.. czytaj dalej
Zeskok hydrauliczny
Przy wszelkiego rodzaju pompowaniu wody ze studni występują opory stawiane przez filtr studzienny oraz wynikające z naturalnych warunków hydrogeologicznych polegających.. czytaj dalej
Promień hydrauliczny dla przekrojów zwartych i otwartych
W praktyce przepływy cieczy odbywają się zarówno w przewodach kolistych o średnicy d, w których ruch odbywa się pod ciśnieniem.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Geosyntetyki w hydrotechnice - zasady obliczeń i kryteria doboru
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych, podłoży gruntowych i środowiska wodnego w tym.. czytaj dalej
Nadciśnienie cieczy
Jeżeli ciśnienie bezwzględne jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to różnicę między ciśnieniem bezwzględnym.. czytaj dalej
Szykany
Są to budowle hydrotechniczne zaprojektowane i wykonane w postaci betonowych bloków związanych z konstrukcją dna wypadu. Bloki mogą być ustawiane mijankowo w jednym lub kilku rzędach.. czytaj dalej
Podciśnienie
Jeżeli ciśnienie bezwzględne w cieczy jest mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, to różnica między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem bezwzględnym nazywa się.. czytaj dalej
Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach
Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia dużej ilości wód. Błąd w oszacowaniu ilości tych wód może być bardzo kosztowny.. czytaj dalej
Praktyczne przykłady obliczania odwodnienia wykopów
Wykopy w ścianach szczelnych otoczonych wodą.. czytaj dalej
Prędkości przepływu wody - nierozmywające
Orientacyjne wielkości dopuszczalnych średnich prędkości przepływu wody dla różnych gruntów jako nierozmywających podano w tabl. 1 i 2.. czytaj dalej
Utrata grubości profili stalowych grodzic
Problem trwałości stalowych grodzic pojawia się często w przypadku konieczności zastosowania brusów stalowych do wszelkiego rodzaju stałych obudów wykopów. Dlatego ważną czynnością w trakcie rozpoznawania i dokumentowania warunków podłoża jest określenie stopnia agresywności środowiska gruntowo.. czytaj dalej
Projektowanie umocnienia brzegowego
Przedstawiony sposób projektowania odnosi się zasadniczo do gruntów podłoża najbardziej wrażliwych na erozję – piasków i piasków pylastych oraz do systemów ochronnych.. czytaj dalej
Promienie lejów depresyjnych
Promień depresji można wyznaczyć według empirycznych wzorów.. czytaj dalej
Próbne pompowanie
Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia dużej ilości wód. Błąd w oszacowaniu ilości tych wód może być bardzo kosztowny.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.