Premium
Wolny dostęp
Zagadnienia prawne
Uczestnicy procesu budowlanego i ich obowiązki
Według Prawa budowlanego (art. 17) uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor – którego obowiązkiem jest zapewnienie opracowania projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb innych projektów.. czytaj dalej
Uderzenia hydrauliczne w rurociągach
W razie nagłego zamknięcia zaworu, zasunięcia zasuwy lub zatrzymania pompy, powstają w rurociągach tzw. uderzenia hydrauliczne (uderzenia wodne). Nagłe zatrzymanie przepływu cieczy.. czytaj dalej
Umocnienia brzegowe i denne
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych granicach. Działanie erozyjne wody ma dwa główne składniki. Jeden.. czytaj dalej
Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów wodnych
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych granicach. Działanie erozyjne wody ma dwa główne składniki.. czytaj dalej
Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów wodnych cz. 2
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych warunkach brzegowych i granicach.. czytaj dalej
Upłynnienie gruntu
Zapadanie się gruntu następuje w gruntach luźnych nawodnionych, w których występuje upłynnienie. Woda wypływająca wskutek zaciskania szkieletu może.. czytaj dalej
Uprawnienia vs dokumentowanie geotechniczne
Niejednoznaczności przepisów Ustawy Prawo budowlane, Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. oraz Ustawy Prawo geologiczne i górnicze błędne niejednokrotnie tłumaczenie zwrotów zawartych w Eurokodzie 7.. czytaj dalej
Upusty - zasady wymiarowania
Każda budowla piętrząca na cieku musi mieć urządzenia upustowe.. czytaj dalej
Urządzenia do pomiaru przepływu – konserwacja
Bezpośrednie pomiary przepływu stosuje się przede wszystkim.. czytaj dalej
Urządzenia do rozpraszania energii wody
Problem rozproszenia nadmiaru energii wody.. czytaj dalej
Urządzenia drenarskie – konserwacja
Poprawnie wykonane urządzenia drenarskie nie stwarzają żadnych.. czytaj dalej
Urządzenia rozprowadzające wodę – konserwacja
Do urządzeń rozprowadzających wodę w melioracjach podstawowych.. czytaj dalej
Uskoki
Uskokiem nazywamy strukturę tektoniczną powstałą w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia).. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania. Materiały z webinaru.
Wejście w życie w 2012 r. Rozp. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoży gruntowych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w stereotypowym podejściu.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia. Uwarunkowania prawne.
Przedmiotem rozważań są wybrane zagadnienia z Eurokodu 7.2 (PN-EN 1997-2: 2007) w związku z faktem przywołania tej normy w § 9 w Rozp.MTBiGM.. czytaj dalej
Ustalanie wielkości otworu małego mostu
Wielkość otworu małych mostów w dużym stopniu jest zależna od.. czytaj dalej
Utrata grubości profili stalowych grodzic
Problem trwałości stalowych grodzic pojawia się często w przypadku konieczności zastosowania brusów stalowych do wszelkiego rodzaju stałych obudów wykopów. Dlatego ważną czynnością w trakcie rozpoznawania i dokumentowania warunków podłoża jest określenie stopnia agresywności środowiska gruntowo.. czytaj dalej
Uziarnienie i różnoziarnistość gruntu
Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarnistości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów i jego maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.