3 zadania kontrolne z zastosowań geosyntetyków dla każdego
Przedstawiam 3 zadania kontrolne dla każdego, kto czuje się dobrze w tematyce geosyntetycznej. Jest to swoisty test umiejętności, szczególnie po lekturze kilku tematów z Encyklopedii... czytaj dalej
Agrohydrologia
Agrohydrologia nauka o wodzie.. czytaj dalej
Akumulacja wody przed obiektem
Akumulacja wody w małych ciekach może znacznie zmniejszyć.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Grunty i badania gruntów
Analiza areometryczna gruntów
Analiza areometryczna polega na ustalaniu składu granulometrycznego gruntu.. czytaj dalej
Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86B-02480
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie... czytaj dalej
Analiza sitowa
Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji w pobranej próbce. Ogólnie, szkielet gruntowy składa się z ziaren (d ? 0,063 mm) i cząstek (d < 0,063 mm) różnej wielkości i kształtu. czytaj dalej
Awaria budowlana-definicja
Ustawa ? Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Awarie i katastrofy budowlane
Awarie i uszkodzenia konstrukcji - geneza przyczyn
Spotykane najczęściej w praktyce inżynierskiej przyczyny awarii i uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych można podzielić na następujące grupy.. czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji drogowych
Tematyka związana z budownictwem drogowym z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów zalegających w podłożu.. czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami
Wiele błędnych rozwiązań w zakresie stosowania geosyntetyków jest spowodowanych nieprzestrzeganiem podstawowej zasady, że materiały geotekstylne nigdy nie są samodzielną.. czytaj dalej
Awarie konstrukcji drogowych - przyczyny
Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na: źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być: czytaj dalej
Awarie skarp nasypów i wykopów
Samoczynne ruchy mas gruntu na zboczach i skarpach zwane osuwiskami uważa się za jeden z istotnych procesów w inżynierii geotechnicznej. czytaj dalej
Awarie w budownictwie
Tematyka związana z budownictwem z racji uwarunkowań jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów zalegających.. czytaj dalej
Badania geofizyczne
Badania geofizyczne stanowią grupę metod badawczych badań polowych podłoży gruntowych.  Do metod tych należą : badania geofizyczne powierzchniowe : elektrooporowe z tomografią elektrooporową ERT.. czytaj dalej
Badania geotechniczne - kategorie geotechniczne
Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, warunki geotechniczne na potrzeby procesu inwestycyjnego należy dokumentować, opracowując geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Badania geotechniczne na terenach górzystych
Do oznaczania i geotechnicznego opisu skał w budownictwie stosuje się normę PN–EN  ISO 14689-1.   Próbki materiałów kamiennych potrzebnych do określenia między innymi grupy genetycznej.. czytaj dalej
Badania gruntów
Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.