Przyczyny awarii konstrukcji drogowych  można rozpatrywać ze względu na:

źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być: naturalne - jeśli ich źródłem jest przyroda, antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest człowiek, lub naturalne i antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest zarówno przyroda, jak i człowiek; miejsce powstania zagrożenia: przyczyny zewnętrzne (pochodzące z otoczenia obiektu), przyczyny wewnętrzne (których źródłem jest obiekt); długotrwałość oddziaływania zagrożenia: przyczyny krótkotrwałe, przyczyny długotrwałe; bezpośredniość oddziaływania zagrożenia: przyczyny bezpośrednie, przyczyny pośrednie; postać zagrożeń (przyczyny mechaniczne, chemiczne, termiczne itp.); istotność zagrożeń (przyczyny główne, dodatkowe, ważne, istotne itp.); czas powstania faktycznego zagrożenia (projektowanie, wykonawstwo robót, eksploatacja). Rozpatrujemy jedynie te zagrożenia, które faktycznie wystąpiły (zagrożenia faktyczne, a nie potencjalne) i mogły doprowadzić do powstania uszkodzeń i zniszczeń rozpatrywanej konstrukcji.

Zsuw skarpy drogowej i zamulenie dna ro Pozostało jeszcze 90% tekstu