Najczęściej łamanymi podstawami dobrego wykonania elementów konstrukcyjnych są:

 • wieńce,
 • ścianki kolankowe,
 • unikanie wzmocnień i rusztowań wysokich ścian szczytowych,
 • właściwe kotwienie  murłat,
 • zmiany projektowych przekrojów elementów więźb dachowych,
 • zasady wiązań cegieł w robotach murarskich,
 • przesunięcia pionowych spoin,
 • nagminne poprawianie projektów nawet przez samych inwestorów w zakresie zamiany materiałów lub ich pocienienia,
 • fałszowania i podrabiania uprawnień, atestów, deklaracji zgodności naklejek itd.

 

Ponadto przyczyny awarii budowlanych można rozpatrywać ze względu na:

 1. źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą być:
  • naturalne - jeśli ich źródłem jest przyroda,
  • antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest człowiek, lub
  • naturalne i antropogeniczne - jeśli ich źródłem jest zarówno przyroda, jak i człowiek;
 2. miejsce powstania zagrożenia:
  • przyczyny zewnętrzne (pochodzące z otoczenia obiektu),
  • przyczyny wewnętrzne (których źródłem jest obiekt);
 3. długotrwałość oddziaływania zagrożenia:
  • przyczyny krótkotrwałe,
  • przyczyny długotrwałe;
 4. bezpośredniość oddziaływania zagrożenia:
  • przyczyny bezpośrednie,
  • przyczyny pośrednie;
 5. postać zagrożeń (przyczyny mechaniczne, chemiczne, elektryczne, termiczne itp.);
 6. istotność zagrożeń (przyczyny główne, dodatkowe, ważne, istotne itp.);
 7. czas powstania faktycznego zagrożenia (projektowanie, roboty budowlane, eksploatacja). Rozpatrujemy jedynie te zagrożenia, które faktycznie wystąpiły (zagrożenia faktyczne, a nie potencjalne) i mogły doprowadzić do powstania uszkodzeń i zniszczeń rozpatrywanego obiektu.
   

Przyczyny katastrof  budowlanych, ze względu na czas powstania faktycznego zagrożenia, obejmują błędy popełnione podczas:

 • projektowania obiektu budowlanego,
 • prowadzenia robót budowlanych związanych z budową nowego obiektu budowlanego,
 • prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż czy rozbiórka obiektu),
 • eksploatacji obiektu budowlanego:
  1. związane z utrzymywaniem obiektu budowlanego,
  2. związane z użytkowaniem obiektu budowlanego,
 • zabezpieczania nieużytkowanego obiektu budowlanego.

Błędy popełniane podczas projektowania obiektu dotyczą najczęściej:

 • niewłaściwego przyjęcia obciążeń (wartość, kierunek, czas oddziaływania), schematu statycznego, warunków geotechnicznych i rozwiązań materiałowych,
 • rozwiązań rysunkowych i uzasadnień obliczeniowych (błędy rachunkowe),
 • opracowywania opinii lub ekspertyz wykorzystywanych podczas projektowania oraz sprawdzania projektu.

Błędy popełniane podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z budową nowego obiektu budowlanego oraz związanych z istniejącymi obiektami budowlanymi (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż czy rozbiórka obiektu) wynikają najczęściej:

 • z nieprawidłowego działania - polegającego na naruszeniu obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • z naruszenia przepisów w zakresie stosowania wyrobów budowlanych,
 • z nieprzestrzegania technologii wykonania,
 • z odstępstwa od projektu budowlanego,
 • ze zdarzeń losowych występujących w procesie prowadzenia robót budowlanych.

Błędy popełniane podczas eksploatacji obiektu budowlanego, związane z użytkowaniem obiektu budowlanego, dotyczą najczęściej:

 • użytkowania obiektu budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • nielegalnej przebudowy obiektu budowlanego. 

Błędy popełniane podczas eksploatacji obiektu budowlanego, związane z utrzymywaniem obiektu budowlanego, dotyczą najczęściej:

 • dopuszczenia do złego stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • niewykonywania okresowych kontroli (lub nieprawidłowego wykonywania kontroli) obiektu budowlanego,
 • niepodejmowania wymaganych działań przez właściciela lub zarządcę, wynikających z okresowych kontroli obiektu budowlanego,
 • niepodejmowania wymaganych działań przez właściciela lub zarządcę, wynikających z opracowań technicznych, dotyczących obiektu budowlanego,
 • niewykonywania obowiązków przez właściciela lub zarządcę, wynikających z działań organów nadzoru budowlanego.

Do najczęściej spotykanych przyczyn technicznych awarii i katastrof budowlanych można zaliczyć:

 • zużycie techniczne materiałów zastosowanych w poszczególnych elementach obiektu, oddziaływanie czynników środowiska zewnętrznego, które mogą wywoływać erozję i korozję materiałów budowlanych, zawilgocenie elementów obiektu, podmywanie wodą fundamentów, osiadanie gruntu, przemarzanie gruntu, drgania i wstrząsy oraz zanieczyszczenia chemiczne atmosfery, a także działanie czynników biologicznych,
 • nierównomierne osiadanie lub pęcznienie gruntu pod fundamentami,
 • korozję chemiczną lub fizyczną (atmosferyczną), w niektórych przypadkach biologiczną, materiałów wchodzących w skład konstrukcji,
 • drgania wywołane ruchem maszyn, pojazdów itp.,
 • działanie nieprzewidziane, takie jak uderzenie pojazdów, żurawi itp., podniesienie się poziomu wody gruntowej lub w zbiorniku naturalnym, klęski żywiołowe (pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi), szkody górnicze, pożary obiektu lub nagromadzonych w nim materiałów łatwopalnych, nagłe rozszczelnienie instalacji lub butli gazowych.

Należy podkreślić, że do katastrofy budowlanej dochodzi zawsze w określonych okolicznościach. Okoliczność (lub okoliczności) katastrofy budowlanej to wydarzenie (lub wydarzenia) godne uwagi, to fakty i sytuacje towarzyszące zdarzeniu zniszczenia obiektu, które mogą mieć wpływ na powstanie, przebieg i skutki tego zdarzenia. Okoliczności mogą być różnorodne: nieprzewidziane, ważne, wyjątkowe, sprzyjające, łagodzące lub obciążające. Do istotnych okoliczności zajścia zdarzenia katastrofy budowlanej można zaliczyć sytuację prawną, w jakiej doszło do tego zdarzenia. Można mówić o zbiegu, splocie okoliczności, czyli przypadkowym powiązaniu różnych wydarzeń, faktów, warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
Bazując na materiałach z cyklicznych konferencji naukowo-technicznych „Awarie budowlane” – Międzyzdroje można wskazać również awarie wynikające podczas użytkowania obiektów jak i podczas budowy.

Podczas użytkowania obiektów awarie budowlane są spowodowane, w przeważającej części, niewłaściwą eksploatacją obiektów budowlanych i nie przeprowadzaniem okresowych przeglądów i remontów, co w dłuższym okresie skutkuje zniszczeniem konstrukcji lub instalacji i w efekcie końcowym może stworzyć zagrożenie katastrofą. 
Przykładami takich przyczyn są:

 • przeciążenie elementów konstrukcyjnych (np. stropów poprzez instalowanie sufitów podwieszonych, a także przeciążenie śniegiem, zbożem),
 • zużycie techniczne konstrukcyjnych elementów drewnianych oraz ich uszkodzenie wskutek erozji biologicznej (np. elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej),
 • zmęczenie materiałów tj. wyrobów z których były wykonane (np. zwietrzałe cegły, ubytki tynków, wykruszone spoiny),
 • brak zabezpieczenia ścian szczytowych po rozebraniu budynku sąsiedniego,
 • samowolny demontaż elementów konstrukcyjnych,
 • podmycie elementów konstrukcyjnych w budownictwie wodnym,
 • wpływ eksploatacji górniczej oraz brak zabezpieczenia przed eksploatacją górniczą,
 • błędy przy wykonywaniu robót remontowych (np. błąd obsługi w trakcie wykonywania robót sprzętem mechanicznym powodujących dynamiczne oddziaływanie ciężkiego sprzętu samochodowego - wibracje, wadliwy montaż sufitu podwieszonego, brak kotwienia belek stropowych, brak należytego usztywnienia -ściany szczytowej),
 • samowolne przebudowy instalacji wewnętrznych, szczególnie gazowych.

Awarie występujące podczas budowy wynikają głównie ze złego wykonawstwa i braku odpowiedniego nadzoru inwestorskiego, a także nieprawidłowości w projektowaniu i programowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Błędy wykonawcze polegają m.in. na niewłaściwym: prowadzeniu robót rozbiórkowych, montażu elementów konstrukcyjnych, kotwieniu rusztowań, podkopaniu fundamentów, braku zabezpieczenia wykopów, a także na prowadzeniu robót bez pozwolenia na budowę, stosowaniu niewłaściwych wyrobów budowlanych.