Łacha i starorzecze
Łachą nazywana jest odnoga rzeki, meander lub dawne jej koryto.. czytaj dalej
Związki korelacyjne dla sond dynamicznych SD
W praktyce inżynierskiej metody badań zagęszczenia i zagęszczalności gruntu należy podzielić na.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Zszywanie geotkanin - typy szwów i ich efektywność
Połączenia można podzielić na spoiny prefabrykowane i wykonywane na miejscu. W użyciu jest wiele różnych rodzajów elementów połączeniowych.. czytaj dalej
Zlewnia i działy wodne
Wody opadowe zbierając się na powierzchni ziemi spływają w różnych kierunkach, zależnie od ukształtowania terenu i zgodnie ze spadkami.. czytaj dalej
Zlewisko
Jest to obszar obejmujący dorzecza głównych rzek.. czytaj dalej
Zjawiska krasowe
Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Zieleń przydrożna w pasie drogowym
Parę lat temu napisałem artykuł o barierach ochronnych. Jeżdżąc dużo na motocyklu inaczej postrzegam wiele sytuacji na drodze i w bezpośrednim sąsiedztwie.. czytaj dalej
Zgrzewanie geomembran
Istnieją dwie metody zgrzewania (stapiania) geomembran, które można stosować w przypadku wszystkich geomembran termoplastycznych.. czytaj dalej
Zeskok hydrauliczny
Przy wszelkiego rodzaju pompowaniu wody ze studni występują opory stawiane przez filtr studzienny oraz wynikające z naturalnych warunków hydrogeologicznych polegających.. czytaj dalej
Zbiorniki odparowujące
Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach na powierzchniach.. czytaj dalej
Zatwierdzanie dokumentacji
Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego nie wymagają zatwierdzenia. Czas ich wykonania zależy od wielkości zadania i operatywności przedsiębiorstwa.. czytaj dalej
Zastosowanie geosyntetyków jako warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów uzależniona jest każdorazowo od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków.. czytaj dalej
Zastosowanie geokomórek do konstrukcji wsporczych
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych.. czytaj dalej
Zasady wymiarowania zbrojonych nasypów
Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego.. czytaj dalej
Zasady wiedzy technicznej
Awaria lub katastrofa budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny. Przyczyn należy doszukiwać się w czynniku ludzkim i wodzie.. czytaj dalej
Zasady wbudowywania gruntów w nasypy
Uziarnienie gruntu jest podstawową właściwością decydującą o warunkach zagęszczenia oraz właściwościach mechanicznych i hydraulicznych nasypu. Grunty stosowane do wykonania.. czytaj dalej
Zasady stosowania oraz projektowania geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją czytaj dalej
Zasady projektowania warstw uszczelnień z geomembran
Przygotowany przeze mnie materiał jest podsumowaniem moich ponad 30 – letnich doświadczeń w tej dziedzinie i stanowi kompendium wiedzy przedstawione całościowo.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.