Walce statyczne
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem maszyn zagęszczających stosowanych we wszystkich rodzajach budownictwa są walce statyczne. Ze względu na różne technologie procesu... czytaj dalej
Wały przeciwpowodziowe
Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach przyległych. Może być ono spowodowane zwiększonym zasilaniem.. czytaj dalej
Warstwa transmisyjna
Warstwę transmisyjną lub przesklepiającą projektuje się przeważnie na terenach zapadliskowych. Grunt zapada się zazwyczaj wskutek zapadnięcia się pustej przestrzeni pod jego powierzchnią.. czytaj dalej
Warstwica
Pożądanym praktycznie w każdym projekcie jest dopiero naniesienie krzywych łączących punkty o tych samych rzędnych. Krzywe te nazywają się warstwicami.. czytaj dalej
Wartości wyprowadzone, charakterystyczne i obliczeniowe
Wartości wyprowadzone : parametry geotechniczne uzyskane w wyniku korelacji nazwano wartościami wyprowadzonymi parametrów geotechnicznych. Pojęcie wartości wyprowadzonych włączono do.. czytaj dalej
Warunki podłoża proste
Warunki gruntowe proste występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej
Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw uszczelnień
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych i środowiska wodnego w tym m.in. rzek, mórz i wód gruntowych z wykorzystaniem efektów do celów gospodarczych.. czytaj dalej
Warunki techniczne wykonywania nasypów
Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed ułożeniem nasypu musi być sprawdzona jakość podłoża. Wymagane w projekcie właściwości gruntu.. czytaj dalej
Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni
Klasyfikację warunków wodnych w zależności od poziomu występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej oraz charakterystyki.. czytaj dalej
Warunki zagęszczalności gruntów
Pod działaniem obciążenia statycznego odkształcenie podłoża gruntowego rozpoczyna się od przemieszczenia (uszczelnienia) ziarn i cząstek gruntu (rys. 1) w momencie, gdy... czytaj dalej
Wezbrania wody
Wezbrania wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach przyległych... czytaj dalej
Wibrowymiana
Metoda ta polega na formowaniu w słabym podłożu kolumn z kamienia lub żwiru, „zbrojących" i drenujących grunt. Kolumny te formowane są w celu zwiększenia nośności podłoża oraz zmniejszenia.. czytaj dalej
Wielka studnia
Jeżeli długość wykopu fundamentowego jest większa niż dziesięciokrotna jego szerokość, dopływ można liczyć ze wzorów na wydatek drenów. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to obliczanie.. czytaj dalej
Wilgotność bezwzględna
Jest to ilość pary wodnej ( w gramach ) zawartej w jednostce objętość.. czytaj dalej
Wilgotność optymalna
Wilgotnością optymalną ( wopt) gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym o jakości zagęszczenia gruntu jest w tym przypadku gęstość objętościowa.. czytaj dalej
Wilgotność względna
Jest to stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.