Wykonawstwo robót z głębiej zalegającą warstwą słabą
W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji mało wrażliwej na nierównomierne.. czytaj dalej
Wykonywanie i interpretacja badań gruntów
W normie PN-EN ISO 14688:2006 termin grunty spoiste zastąpiono terminem grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu tylko stosuje się jedno pojęcie.. czytaj dalej
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów cz.1
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego, ogólnokubaturowego.. czytaj dalej
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów cz.2
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Wykop - definicja
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Wykopy - analiza warunków gruntowych
W przypadku inwestycji wymagających głębokiego posadowienia występowanie nawierconego lub ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu dna wykopu należy uznać.. czytaj dalej
Wykopy - BHP robót
Podstawą do prowadzenia prac ziemnych jest projekt określający położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.. czytaj dalej
Wykopy - kształtowanie skarp
Skarpy wykopów otwartych muszą być stateczne przez cały przewidywany okres użytkowania wykopu. Stateczność skarpy należy zapewniać przede wszystkim.. czytaj dalej
Wykopy - monitoring i obserwacje
Obudowy ścian wykopu, pełniące rolę zarówno zabezpieczenia jak i konstrukcji części podziemnej obiektu, stanowią odpowiedzialne elementy, których awaria lub nadmierne przemieszczenia mogą.. czytaj dalej
Wykopy - problematyka i zabezpieczanie
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych
Obniżenie zwierciadła wody podziemnej powoduje przyrost naprężenia w gruncie, a w rezultacie także wystąpienie osiadania dodatkowego dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie odwodnień.. czytaj dalej
Wykopy - zagrożenia i awarie
Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy obudowy wykopu najistotniejsza jest ocena, a później obserwacja osiadań powierzchni terenu i kontrolowanych obiektów. Interpretacja wyników czytaj dalej
Wykopy głębokie - problematyka
Głębokie wykopy są pojęciem względnym  zależnym od ustalenia głębokości granicznej. W literaturze zagranicznej za głębokie wykopy uznaje się wykopy o pionowych ścianach i dnie posadowionym.. czytaj dalej
Wykopy komunikacyjne
W zależności od głębokości oraz kąta nachylenia ścian wykop jest wykonywany ze skarpami lub w obudowie. Obudowa wykopu może być usunięta po zakończeniu robót w wykopie.. czytaj dalej
Wykopy komunikacyjne - metody wykonania
Znane są trzy metody wykonywania wykopów: czołowa (a) , warstwowa (c) i boczna . Strzałki na rysunku wskazują kierunek postępu robót.. czytaj dalej
Wymagania prawne dla dokumentowania geotechnicznego
Obecnie, w praktyce inżynierskiej, po wprowadzeniu szeregu aktów prawnych i normalizacji, dokonuje się swoista rewolucja. Dotyczy to szczególnie zmiany sposobów badań podłoża gruntowego.. czytaj dalej
Wymiary sit wg różnych standardów
W tabeli zestawiono zestawy sit wg różnych standardów : BS, US i niemieckich.. czytaj dalej
Wyparcie gruntu
Wyparcie gruntu jest to zjawisko polegające na przesunięciu wszystkich cząstek pewnej objętości gruntu podłoża w kierunku ruchu wody. Wskutek wyparcia grunt ulega rozluźnieniu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.