Wskaźnik plastyczności Ip jest to różnica pomiędzy granicą płynności i plastyczności:

Ip = wL - wp

Wskaźnik plastyczności wskazuje, ile wody procentowo w stosunku do masy szkieletu gruntowego wchłania dany grunt przy przejściu ze stanu półzwartego w stan płynny. W zależności od wartości wskaźnika plastyczności grunty mineralne drobnoziarniste dzieli się na:

  • niespoiste   (ns), gdy  Ip⩽ 1%,
  • spoiste        ( s), gdy   Ip> 1%.

Grunty spoiste dzieli się dodatkowo w zależności od rodzaju spoistości. Podział taki przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zależność między wartościami wskaźnika plastyczności a spoistością gruntu (wg PN-86/B-02480)

Grunty o niskim wskaźniku plastyczności mogą bardzo łatwo upłynnić się już przy nieznacznym zawilgoceniu i wpływie drgań, np. maszyn budowlanych. Wykazano również zależność między wskaźnikiem plastyczności, a ilością frakcji iłowej :

 

 

W związku z istnieniem w naszych warunkach glacitektonicznych korelacji pomiędzy wskaźnikiem plastyczności i zawartością frakcji iłowej (< 0,002 mm), to przyjęto podział gruntów według zawartości frakcji iłowej za podstawę klasyfikacji.


Rys. 1. Wskaźnik plastyczności vs. zawartość frakcji iłowej  [1]

 

 

Literatura:

1. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa 1982