Charakteryzując ośrodek gruntowy pod względem jego wodoprzepuszczalności trzeba pamiętać, że nie jest ważna ogólna porowatość ośrodka (duży wskaź­nik porowatości), lecz ta jej część, która dostępna jest dla wody wolnej biorącej udział w filtracji. Tę część porowatości nazwano porowatością efektywną. Porowatość efektywna jest to część wolnych przestrzeni między cząsteczka­mi, którą może-wypełnić woda wolna. Ilościowym wyrazem porowatości efek­tywnej jest stosunek objętości porów w próbce skały, czynnych w procesie filtracji (Ve), do objętości całej próbki (V).Stosunek ten nazywamy współ­czynnikiem porowatości efektywnej (ne) :

Porowatość efektywna jest mniejsza od porowatości ogólnej o procent porów, które wypełniają wody fizycznie związane, nie biorące udziału w przepływie wód podziemnych. 0 ile na porowatość ogólną nie ma wpływu wielkość ziarn budujących ośrodek gruntowy, o tyle porowatość efektywna zależna jest od średnicy ziarn i po­większa się z ich wymiarami. W naturze bardzo rzadko zdarza się, aby ośrodek gruntowy składał się z ziarn jednakowej średnicy. Do rozważań teoretycznych wprowadzono model fik­cyjny o odpowiedniej średnicy ziarn, nazwanej średnicą efektywną lub śred­nicą miarodajną (de). Wielkość średnicy miarodanej dobiera się z warunku, aby grunt fikcyjny zbudowany z ziarn o dobranej średnicy wykazywał taką samą wodoprzepuszczalność jak grunt rzeczywisty. Istnieje wiele metod wyznaczania  średnicy efektywnej. Najczęściej stosowana jest metoda Allen-Hazena i Krugera.
Metoda Allen - Hazena za średnicę efektywną de przyjmuje d10, tj. tę śred­nicę, poniżej której zawartość ziarn w składzie granulometrycznym gruntu stanowi 10%  ciężaru, powyżej zaś której - 90%. Średnicę tę odczytuje się z krzywej uziarnienia z analizy sitowej próbki gruntu. Metodę Allen - Hazena można stosować dla gruntu spełniającego warunki:

0,1 mm ≤  de  ≤3,0 mm

1 ≤  U  ≤ 5

gdzie:   U - współczynnik różnoziarnistości, równy:

gdzie :   d60, d10 - średnica ziarna, które wraz z mniejszymi stanowi  odpowiednio 60% lub 10% masy gruntu.

 


Rys.1.   Krzywe uziarnienia z analizy sitowej

Przykład.      Wyznaczyć współczynnik różnoziarnistości U dla krzywej (d) z rys. 1.

d10  =  0,18 mm,
d60  =  0,38 mm

Metoda Krugera oparta jest na założeniu, aby grunt fikcyjny zbudowany z ziarn o średnicy efektywnej miał powierzchnię jednostkową taką, jak po­wierzchnia jednostkowa badanej skały rzeczywistej. Średnicę miarodajną (efektywną) oblicza się ze wzoru:

 

gdzie:       a1, a2, a3 … an      -  procentowa wagowa zawartość kolejnych frakcji ,
                 d1, d2, d3, …dn      - średnie arytmetyczne średnice cząstek w granicach kolejnych frakcji.