Zabezpieczenia przeciwerozyjne - rodzaje
Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne w kanałach, rowach, rzekach
Warstwy przeciwerozyjne kanałów muszą spełniać wymagania dotyczące skarp oraz wytrzymywać działanie dodatkowych sił wywoływanych przepływem wody. We wszystkich metodach.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Zabezpieczenie warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, rekultywację wysypisk.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - badania jakości
Prawidłowe wbudowanie materiału w nasyp ocenia się poprzez zagęszczenie gruntu, które opisane może być następującymi parametrami mechanicznymi... czytaj dalej
Zagęszczanie - metody i maszyny
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy atmosferyczne.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - wymagania normowe i odbiory robót
Ten temat opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru. Budowa nasypów obejmuje dwie.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów - uwagi praktyczne
Wpływ różnoziarnistości gruntu Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarniztości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów.. czytaj dalej
Kompendium
Zagęszczanie
Zagęszczanie i stabilizacja gruntów
Tematyka procesu zagęszczania gruntów i materiałów drogowych jest bardzo złożona, zależna od wielu czynników i wymagająca szczególnego potraktowania, zwłaszcza, że grunty.. czytaj dalej
Zagęszczarki płytowe
Zagęszczarki płytowe są maszynami, w których elementem roboczym jest metalowa płyta drgająca. Są stosowane do warstwowego zagęszczania gruntów niespoistych w poziomie i na stokach, przy układaniu.. czytaj dalej
Zakola na ciekach
Zakola na ciekach to zakręty lub meandry.. czytaj dalej
Zakresy zastosowań geosyntetyków
Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze geosyntetyków do danej konstrukcji  jest możliwość  zapewnienia i wykorzystania pełnej ich funkcjonalności.. czytaj dalej
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.