Zabezpieczenia przeciwerozyjne - rodzaje
Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia.. czytaj dalej
Zabezpieczenia przeciwerozyjne w kanałach, rowach, rzekach
Warstwy przeciwerozyjne kanałów muszą spełniać wymagania dotyczące skarp oraz wytrzymywać działanie dodatkowych sił wywoływanych przepływem wody. We wszystkich metodach.. czytaj dalej
Zabezpieczenia skarp przed sufozją
Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie.. czytaj dalej
Zabezpieczenie warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, rekultywację wysypisk.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - badania jakości
Prawidłowe wbudowanie materiału w nasyp ocenia się poprzez zagęszczenie gruntu, które opisane może być następującymi parametrami mechanicznymi... czytaj dalej
Zagęszczanie - metody i maszyny
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy atmosferyczne.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie - wymagania normowe i odbiory robót
Ten temat opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru. Budowa nasypów obejmuje dwie.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów
Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy.. czytaj dalej
Premium
Zagęszczanie
Zagęszczanie gruntów - uwagi praktyczne
Wpływ różnoziarnistości gruntu Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarniztości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów.. czytaj dalej
Kompendium
Zagęszczanie
Zagęszczanie i stabilizacja gruntów
Tematyka procesu zagęszczania gruntów i materiałów drogowych jest bardzo złożona, zależna od wielu czynników i wymagająca szczególnego potraktowania, zwłaszcza, że grunty.. czytaj dalej
Zagęszczanie vs rodzaj gruntu i rozmiar robót
Dobór rodzaju zagęszczenia w zależności od rodzaju gruntu i rozmiaru.. czytaj dalej
Zagęszczarki płytowe
Zagęszczarki płytowe są maszynami, w których elementem roboczym jest metalowa płyta drgająca. Są stosowane do warstwowego zagęszczania gruntów niespoistych w poziomie i na stokach, przy układaniu.. czytaj dalej
Zagłębienie dna wykopu poniżej poziomu wody gruntowej przy bezpośrednim odwodnieniu
Orientacyjne zagłębienie dna wykopu poniżej poziomu wody gruntowej przy bezpośrednim odwodnieniu dla różnych gruntów podłoża.. czytaj dalej
Zakola na ciekach
Zakola na ciekach to zakręty lub meandry.. czytaj dalej
Zakresy zastosowań geosyntetyków
Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze geosyntetyków do danej konstrukcji  jest możliwość  zapewnienia i wykorzystania pełnej ich funkcjonalności.. czytaj dalej
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.