Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności i wrażliwości na wpływy atmosferyczne.

1. Zagęszczanie zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.1. Wymagania ogólne.

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Wymaganą wilgotność zagęszczanego materiału, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. Warstwy gruntu należy zagęszczać pasami od krawędzi ku osi nasypu. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już  ułożonej warstwy Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badania wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności Ip  ≥1 0 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io Dla gruntów nieulepszanych spoiwami, w nasypach i  wykopach wymagane wskaźniki zagęszczenia Is  należy przyjmować w zależności od kategorii przewidywanego ruchu i od poziomu zalegania warstw wg rysunków 1 i 2.

Pozostało jeszcze 90% tekstu