Ten temat opracowano wykorzystując Instrukcję ITB Nr 427/2007 [1] z myślą o kierownikach robót, technologach oraz osobach pełniących funkcje nadzoru. Budowa nasypów obejmuje dwie czynności: przygotowanie gruntu do zagęszczania i właściwe zagęszczanie. Z poprzednich rozważań wynika, że zagęszczany grunt powinien mieć wilgotności bliską optymalnej; bardzo często jednak grunt w wykopie ma wilgotność wyższą od optymalnej lub niższą. W przypadku wilgotności niższej od optymalnej można albo nawilgocić grunt albo zastosować cięższy sprzęt do zagęszczania. Wilgotność gruntu można zwiększać bądź w wykopie przez odpowiednio wcześniejsze polewanie złoża wodą przed ukopaniem, bądź w trakcie ładowania na środki transportowe; można również nawilgocić grunt podczas transportu przez spryskanie wodą na wozach. W razie zbyt wilgotnego gruntu można go podsuszyć, pozostawiając na pewien czas w ścianie wykopu na działanie słońca i wiatru albo też rozściełając na nasypie na pewien okres przed zagęszczeniem; można również dać go na czasowy odkład aby po podsuszeniu użyć do nasypu. W każdym przypadku o przydatności gruntu do nasypu należy decydować w zależności od uzyskiwanych wyników zagęszczania; w razie stwierdzenia, że grunt nie nadaje się do nasypu, należy go przewieźć na odkład lub odpowiednio ulepszyć przez stabilizację odpowiednimi dodatkami. Zagęszczanie gruntów w nasypie może być osiągnięte przez regulowany ruch pojazdów transportujących grunt i przez sztuczne zagęszczanie za pomocą specjalnych maszyn. Wstępne zagęszczanie przez środki transportu jest częstokroć niedoceniane lub niewłaściwie wykorzystywane. Stwierdzone fakty dobrej stateczności korpusów; ziemnych usypanych bez sztucznego zagęszczania (za pomocą transportu kolejowego lub kołowego) wskazują na możliwość uzyskania dość intensywnego zagęszczenia gruntu. Niewłaściwe wykorzystanie środków transportowych przejawia się w tym, że tory kolejowe nie są przesuwane w poprzek nasypu, a transport kołowy odbywa się tymi samymi koleinami, co powoduje nierównomierne zagęszczenie nasypu.

Przy transporcie kołowym należy regulować ruch pojazdów i używać równiarek lub spycharek do stałego równania powierzchni nasypu. Zaciera to ślady przejeżdżających wozów i uniemożliwia jazdę tymi samymi koleinami. Przy dostatecznie cienkich warstwach      (0,3 ÷ 0,5 m) i wilgotności bliskiej optymalnej transporty gąsienicowy i kołowy dają dość dobre zagęszczenie. Szczególnie dobre wyniki uzyskuje się przy użyciu dużych wozów ciężarowych; koła ciężkich samochodów dobrze zagęszczają górę warstwy i w przypadku piasków i żwirów otrzymuje się dość dobre zagęszczenie warstw grubości około 0,5 m. Ruch pojazdów transportowych  daje więc dobre wstępne zagęszczenie warstw gruntu, co zmniejsza nakład pracy właściwych maszyn zagęszczających (walców, wibratorów, ubijaków itp.). Stosowanie równiarek i spycharek należy uważać za bezwzględnie konieczne również do wyrównywania powierzchni nasypu ze spadkiem 3÷4% ku krawędziom szczególnie w celu zabezpieczenia gruntów spoistych w czasie budowy od zawilgocenia wodą opadową. Niezbędne są również spycharki do wyrównywania dna wykopów, bo zapewniają szybki odpływ z nich wód opado Pozostało jeszcze 90% tekstu