Piasek jest to grunt mineralny niespoisty (sypki) drobnoziarnisty. Wielkość ziaren waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05  - 2 mm, przy gęstości właściwej ziarn piasku kwarcowego ok. 2,62 g/cm³. Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Jego złoża znajdują się na znacznym obszarze Polski. 
Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne m.in.:

 •  wydmy,
 •  wały piaszczyste,
 •  rewy i fale,
 •  łachy oraz odsypy boczne, 

Pod wpływem procesów fizyko-chemicznych piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą – piaskowiec. Piasek wydobywany jest metodą odkrywkową w piaskowniach lub żwirowniach, jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz z odkładaniem na pola refulacyjne.  Wykorzystywany jest najczęściej do:

 •  podsypek,
 •  wymiany gruntu,
 •  zasypywania wykopów fundamentowych,
 •  produkcji szkła,
 •  mieszanek betonowych i produkcji betonów towarowych,
 •  zapraw murarskich i tynków.

Pod względem składu mineralnego rozróżnia się piaski:

 • kwarcowe,
 • wapienne lub węglanowe,
 • polimineralne i
 • wulkaniczne.

Oprócz tego w piaskach znajdować się mogą domieszki węglanów wapnia chlorytów, glaukonitu, węgla, substancji humusowych itp.
Pod względem granulometrycznym piaski dzieli się na:

 

W zależności od rodzaju czynnika transportującego i obrabiającego materiał skalny rozróżnia się piaski m.in.:

 • nieprzemieszczone zwietrzeliny piaszczyste skał,
 • morskie,
 • rzeczne,
 • polodowcowe i
 • eoliczne (toczone przez wiatry).