Do ujęcia i odprowadzenia wody z warstwy podłoża gruntowego, znajdującego się bezpośrednio pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni drogowej, można za­miast ciągu drenarskiego zastosować rów infiltracyjny. Rozwiązanie takie jest korzystne w sytuacji, gdy ilość odprowadzanej wody jest duża lub też, gdy zawar­tość żelaza w wodzie gruntowej mogłaby spowodować uszkodzenie ciągu drenarskiego. Często też stosuje się rowy infiltracyjne do odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi.
Rów infiltracyjny ma z reguły kształt prostokątny ze ścianami z wodoprzepuszczalnego materiału np. maty plecionej z twardego drewna lub kiszek faszynowych. Jako zabez­pieczenie ścian przed podmywaniem i obsypywaniem stosuje się umocnienie pa­lami drewnianymi, natomiast dno umacnia się prefabrykatami ażurowymi lub tłuczniem. Dla zabezpieczenia przed przenikaniem drobin mineralnych z warstw filtracyjnych można zastosować warstwę filtracyjną z geotkaniny. Innym rozwiązaniem rowów infiltracyjnych jest zastosowanie mat geokomórkowych lub płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem kruszywowym.


Fot. 1.  Rów drogowy infiltracyjny

 


Fot. 2. Rów infitracyjny wyłożony materacem geokomórkowym

Optymalnym rozwiązaniem może być budowa małych zbiorników retencyjnych. Zgodnie z zasadą działania małe zbiorniki retencyjne mają zdławiony wypływ do kolektora deszczowego lub odbiornika wód deszczowych (o ile ten nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić maksymalnego dopływu). Efekt zmniej­szenia ilości wypływających ze zbiornika ścieków uzyskuje się dzięki zma­gazynowaniu na pewien okres części dopływających wód deszczowych. Pozwala to na wydłużenie czasu odpływu ze zbiornika w wyniku spłaszczenia szczytu fali deszczowej.


Fot. 3. Przydrożny zbiornik retencyjny wód deszczowych z pasa drogowego