Drenaże i melioracje należą do zabiegów mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów drenarskich są większe dla łąk a mniejsze dla pól uprawnych. 

Rys.1. Krzywa depresji pomiędzy dwoma ciągami drenarskimi a) zwierciadło wody gruntowej , b) obniżone zwierciadło wody gruntowej po zdepresjonowaniu.

Drenaże wiążą się również z budownictwem gdzie pełnią funkcję odwodnienia terenu budowy, obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzenia robót fundamentowych w głębokich wykopach, osuszania obiektów budowlanych (drenaże opaskowe) itp.

Rys.2. Konstrukcja drenażu opaskowego i studni chłonnej przy obiekcie budowlanym.

Znaczenie odpowiednio zaprojektowanych drenaży i urządzeń wodno-melioracyjnych wzrasta w ostatnim czasie w związku z alarmującymi sygnałami i zapisami RCB dotyczącymi anomalii pogodowych jak również dotkliwych skutków dla rolnictwa w związku z nasilaniem się nawalnych deszczy, gwałtownych powodzi lub długotrwałych okresów suszy. Wieloznaczeniowość melioracji dotyczy również klimatologii. Dotyczy to szczególnie polepszenia warunków klimatu lokalnego poprzez właściwe i planowe zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem synergii pomiędzy środowiskiem naturalnym i działalnością człowieka. Wystarczającym przykładem mogą być leśne pasy wiatrochronne  zmniejszające wielkość parowania terenowego i nadmiernego wysuszania gleby. W ten spos&oacut Pozostało jeszcze 90% tekstu