Zgodnie z normą PN-B-02480:1986 pospółka charakteryzuje się zawartością frakcji żwirowej i kamienistej 10 - 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ) z zawartością frakcji ilastej poniżej 2 % (fi < 2 %) . W przypadku występowania frakcji ilastej ponad 2% (fi > 2 %), określa się taki materiał jako pospółkę gliniastą. Uziarnienie graniczne pospółki waha się w granicach od 0,075 mm do 63 mm.

 

Pospółka definiowana jest jako wielofrakcyjny materiał naturalny, który pozyskiwany jest bezpośrednio ze złoża (żwirowni).
Pospółka charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, dużą nośnością, wysokim wskaźnikiem zagęszczenia, a także wysoką wodoprzepuszczalnością. Zalicza się ją do gruntów niewysadzinowych.  Ze względu na zalety, pospółki znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, drogach kolejowych i drogownictwie. Pospółka jest wykorzystywana przy:

  • wykonywaniu nasypów kolejowych i drogowych oraz innych budowli ziemnych,
  • wykonywaniu warstw odcinających w nasypach budowanych z gruntów spoistych,
  • zasypywaniu wykopów,
  • wymianie podłoża pod obiekty budowlane,
  • wykonywaniu podbudów pod fundamenty obiektów budowlanych,
  • wykonywaniu warstw odsączających nasypów drogowych,
  • wykonywaniu warstw filtracyjnych,
  • wykonywaniu podbudów pod kostkę brukowcową,  granitową i betonową,
  • produkcji betonów towarowych i prefabrykatów,
  • mieszankach betonowych, z których produkowane są kostki betonowe, bloczki i inne materiały budowlane.