Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Utrata grubości profili stalowych grodzic
Problem trwałości stalowych grodzic pojawia się często w przypadku konieczności zastosowania brusów stalowych do wszelkiego rodzaju stałych obudów wykopów. Dlatego ważną czynnością w trakcie rozpoznawania i dokumentowania warunków podłoża jest określenie stopnia agresywności środowiska gruntowo.. czytaj dalej
Projektowanie umocnienia brzegowego
Przedstawiony sposób projektowania odnosi się zasadniczo do gruntów podłoża najbardziej wrażliwych na erozję – piasków i piasków pylastych oraz do systemów ochronnych.. czytaj dalej
Promienie lejów depresyjnych
Promień depresji można wyznaczyć według empirycznych wzorów.. czytaj dalej
Próbne pompowanie
Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia dużej ilości wód. Błąd w oszacowaniu ilości tych wód może być bardzo kosztowny.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Zakresy zastosowań geosyntetyków
Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze geosyntetyków do danej konstrukcji  jest możliwość  zapewnienia i wykorzystania pełnej ich funkcjonalności.. czytaj dalej
Odwadnianie głębokich wykopów-wybrane przykłady obliczeniowe
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Zbiorniki odparowujące
Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach na powierzchniach.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Ruch rwący wody w kanale otwartym
Ruch rwący i próg wodny towarzyszą nieodmiennie zjawiskom przechodzenia przepływu spokojnego w rwący i rwącego w spokojny.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Ruch spokojny wody w cieku
Kryterium podziału na przepływ spokojny i rwący wynika ze średniej prędkości przepływu wody.. czytaj dalej
Łacha i starorzecze
Łachą nazywana jest odnoga rzeki, meander lub dawne jej koryto.. czytaj dalej
Meandry
Meander jest to zakole, zakręt lub szereg zakrętów rzeki charakterystyczny szczególnie dla rzek o małym spadku.. czytaj dalej
Pachoł cumowniczy
Zwany również polerem lub knechtem, jest urządzeniem cumowniczym.. czytaj dalej
Stateczność skarp z przeciętą warstwą wodonośną
W przypadku przecięcia warstwy wodonośnej i wypływu wody gruntowej ze skarpy możemy: zmienić kąt nachylenia skarpy na mniejszy, gdyż do siły zsuwającej S dochodzi dodatkowo siła ciśnienia spływowego lub.. czytaj dalej
Strefy aeracji i saturacji w gruncie
W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.