Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Odwadnianie głębokich wykopów-wybrane przykłady obliczeniowe
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Zbiorniki odparowujące
Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie po intensywnych deszczach na powierzchniach.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Ruch rwący wody w kanale otwartym
Ruch rwący i próg wodny towarzyszą nieodmiennie zjawiskom przechodzenia przepływu spokojnego w rwący i rwącego w spokojny.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Ruch spokojny wody w cieku
Kryterium podziału na przepływ spokojny i rwący wynika ze średniej prędkości przepływu wody.. czytaj dalej
Stateczność skarp z przeciętą warstwą wodonośną
W przypadku przecięcia warstwy wodonośnej i wypływu wody gruntowej ze skarpy możemy: zmienić kąt nachylenia skarpy na mniejszy, gdyż do siły zsuwającej S dochodzi dodatkowo siła ciśnienia spływowego lub.. czytaj dalej
Strefy aeracji i saturacji w gruncie
W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą.. czytaj dalej
Umocnienia brzegowe i denne
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych granicach. Działanie erozyjne wody ma dwa główne składniki. Jeden.. czytaj dalej
Obliczanie wytrzymałości geosyntetyków na uderzenia
Tak jak w przypadku wymagań dotyczących wytrzymałości na przebicie, odporność geosyntetyków na uderzenia jest zarówno kryterium ich przetrwania, jak i ich rolą pełnioną.. czytaj dalej
Umocnienia denne i brzegowe dla przepływów rwących i progów wodnych
Umocnienia brzegowe i denne oznaczają budowle, których podstawowym zadaniem jest ochrona profilu cieku wodnego w określonych granicach. Działanie erozyjne wody ma dwa główne składniki.. czytaj dalej
Wały przeciwpowodziowe
Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach przyległych. Może być ono spowodowane zwiększonym zasilaniem.. czytaj dalej
Hydraulika
Hydraulika jest to nauka stosowana, rozpatrująca praktyczne zagadnienia ruchu i równowagi wody/cieczy.. czytaj dalej
Wielka studnia
Jeżeli długość wykopu fundamentowego jest większa niż dziesięciokrotna jego szerokość, dopływ można liczyć ze wzorów na wydatek drenów. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to obliczanie.. czytaj dalej
Hydromechanika
Hydromechanika, zw. także mechaniką cieczy/płynów jest nauką teoretyczną.. czytaj dalej
Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również na posadowienia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.