Obliczyć wydajność studni zupełnej o poziomie hydrodynamicz­nym ha = 1,50 m, średnicy w świetle kręgów betonowych D = 1,00 m, r0 = 0,50 m, wykopanej w gruncie wodonośnym o współczynniku wodoprzepuszczalności k = 0,10 cm/s, jeżeli poziom hydrosta­tyczny zwierciadła wody podziemnej wynosi H = 3,00 m. Ustalić promień zasięgu leja depresji oraz opisać krzywą depresji. Współczynnik wodoprzepuszczalności k = 0,10 cm/s, odpowiada strukturze pomiędzy piaskiem gruboziarnistym (Pr), a p Pozostało jeszcze 90% tekstu