Obliczyć wydajność studni zupełnej o poziomie hydrodynamicz­nym ha = 1,50 m, średnicy w świetle kręgów betonowych D = 1,00 m, r0 = 0,50 m, wykopanej w gruncie wodonośnym o współczynniku wodoprzepuszczalności k = 0,00008 m/s, przy temperaturze wody podziemnej t = +10 °C, jeżeli poziom hydrosta­tyczny zwierciadła wody podziemnej H = 3,00 m. Ustalić promień zasięgu depresji oraz wykreślić krzywą depresji. Rozwiązanie.  Przyjęty wspó Pozostało jeszcze 90% tekstu