Stabilizacja mechaniczna
Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu... czytaj dalej
Stabilizacja popiołami lotnymi
Stabilizacja popiołami lotnymi aktywnymi (tj. zawierającymi co najmniej 7% wolnego wapna) jest metodą wzmocnienia gruntów mało- i średnio spoistych o wskaźniku plastyczności Ip do 20%... czytaj dalej
Stabilizacja skarp i osuwisk
Problemy właściwego zagospodarowania i zabezpieczenia stoków naturalnych nabierają szczególnego znaczenia w przypadku terenów położonych w południowo-wschodniej części Polski.. czytaj dalej
Stabilizacja wapnem
Jest to metoda wzmocnienia nadmiernie wilgotnych gruntów spoistych o wskaźniku plastyczności Ip > 7%, zawierających minerały iłowe wchodzące w reakcję z wapnem... czytaj dalej
Stalaktyt, stalagmit i stalagnat
Stalaktyt, stalagmit i stalagnat są to formy naciekowe spotykane w jaskiniach.. czytaj dalej
Stan graniczny konstrukcji
Stan graniczny to stan, poza którym konstrukcja przestaje.. czytaj dalej
Stan graniczny naprężeń w podłożu gruntowym
Utrata nośności podłoża pod fundamentem lub podstawą nasypu powoduje powstanie pod nim strefy uplastycznienia, w której wystąpił stan graniczny.. czytaj dalej
Stany charakterystyczne przepływów
Wyróżniamy stany i przepływy charakterystyczne (naturalne) oraz umowne (konwencjonalne). W zagadnieniach powodziowych najczęściej wykorzystuje.. czytaj dalej
Stany techniczne konstrukcji budowlanej
Stan techniczny i trwałość konstrukcji budowlanej odnosi się zawsze do niezawodności tegoż obiektu w czasie jego realizacji i użytkowania czytaj dalej
Stateczność dna wykopu fundamentowego
W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego warstwą nieprzepuszczalną. Gdy piezometryczny poziom.. czytaj dalej
Stateczność skarp i konstrukcji przy uwzględnieniu drgań cyklicznych
Stateczność skarp wykopów i nasypów  pod obciążeniem statycznym i dynamicznym różni się diametralnie. Wpływ obciążeń dynamicznych może zmienić wytrzymałość statyczną nawet o około 30 % na niekorzyść.. czytaj dalej
Stateczność skarp przy obciążeniu statycznym i dynamicznym
Stateczność skarp wykopów i nasypów  pod obciążeniem statycznym i dynamicznym różni się diametralnie. ​​​​​​​Wpływ obciążeń dynamicznych może zmienić wytrzymałość statyczną nawet o około 30 % na niekorzyść.. czytaj dalej
Stateczność skarp z przeciętą warstwą wodonośną
W przypadku przecięcia warstwy wodonośnej i wypływu wody gruntowej ze skarpy możemy: zmienić kąt nachylenia skarpy na mniejszy, gdyż do siły zsuwającej S dochodzi dodatkowo siła ciśnienia spływowego lub.. czytaj dalej
Stateczność warstw obsypki geosyntetyków na skarpach
Niezbędnym elementem obliczeń jest sprawdzenie stateczności obsypki na geomembranie przykrywającej skarpę.  ​​​​​​​Zaprojektowanie obsypki na skarpie jest podyktowane wieloma względami.. czytaj dalej
Stopień skomplikowania warunków gruntowych
Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania dzieli się na: proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.