1. Stabilizacja mechaniczna.

Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu. Nieodpowiednie grunty doziarnia się kruszywem w celu uzyskania właściwego składu ziarnowego. Dotyczy to głównie gruntów gruboziarnistych o nieciągłym uziarnieniu. Jako doziarnienie stosowane są: kruszywa naturalne (żwir, piasek), kruszywa łamane i żużle, a także popioły lotne i inne dodatki. Zalecane zakresy uziarnienia oraz szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw podaje norma PN-S-06102:1997  oraz OST D-04.04.00. W celu neutralizacji nadmiaru frakcji pylasto-ilastych (ulepszenia właściwości mieszanki i jej wzmocnienia) dodaje się również cement, wapno, aktywne popioły lo Pozostało jeszcze 90% tekstu