Na spoistość gruntu wpływ ma zawartość frakcji pyłowej i iłowej w gruncie, stąd też konieczność wyznaczenia parametru c (spójności/ kohezji). Rozróżnia się spoistość rzeczywistą i pozorną. Spoistość gruntu określa parametr zwany wskaźnikiem plastyczności Ip i obliczany jest według wzoru:

Ip = wL - wp

gdzie : wp - granica plastyczności,   wL - granica płynności.

Tab. 1. Zależność między wartościami wskaźnika plastyczności a spoistością gruntu (wg PN-86/B-02480)

 

Tab. 2. Rodzaje gruntów mineralnych spoistych