PKN w 2013 r. ustanowił nową normę (PN-B-03007:2013 – Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna). Norma ta wypełniła lukę po wycofaniu w 2010 r. normy PN-90/B-03000, a dotyczy przede wszystkim zawartości merytorycznej projektów zarówno ze względu na wymagania zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji jak i na potrzeby realizacji.
Nowa norma obejmuje konstrukcje budowlane: z betonu, metalowe, zespolone stalowo-betonowe, drewniane oraz murowane. Podano w niej zasady, wymagania i wytyczne sporządzania i kontroli (z uwzględnieniem technik  komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektów budowlanych. Norma ta będzie mogła być również wykorzystywana jako dokument  odniesienia przy zawieraniu umów o wykonanie dokumentacji technicznej oraz umów o wykonanie/dostawę konstrukcji lub jej elementów. Nie obejmuje ona jednak dokumentacji przetargowej, której zawartość jest określona w innym rozporządzeniu. Na wstępie w normie podano definicje dotyczące terminologii przyjętej w Eurokodach w odniesieniu do dokumentacji technicznej konstrukcji. Dokumentacja konstrukcji budowlanej składa się z dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawcy.
Podstawową formą dokumentacji projektowej konstrukcji jest projekt budowlany, zawierający opis techniczny, obliczenia statyczne i rysunki projektowe.
Projekty obiektów posadowionych w złożonych warunkach geotechnicznych i geologicznych wykonuje się przy współpracy z geotechnikami. W przypadku gdy zaprojektowanie konstrukcji musi być rozłożone w czasie, ze względu na brak założeń niezbędnych dla potrzeb realizacji, w projekcie budowlanym należy zamieścić wymagane uszczegółowienia dokumentacji projektem wykonawczym.
Dokumentację projektową wykonuje autor projektu konstrukcji, który powinien mieć odpowiednie uprawnienia i który bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji, ale również za techniczną możliwość jej realizacji. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana jako sprawdzalny w formie dokument określający parametry bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, a także niezbędne wymagania dotyczące jakości oraz  sposobu jej wykonania i eksploatacji . Wymaganym składnikiem opisu technicznego konstrukcji jest specyfikacja wykonawcza, określająca wymagania dotyczące wykonania konstrukcji według norm EN.
Norma podaje również wymagania dotyczące sprawdzenia dokumentacji projektowej, uwzględniając zróżnicowanie poziomów nadzoru projektowania zależnie od klasy niezawodności wykonania konstrukcji.

 

Tab. 1.   Składniki dokumentacji konstrukcji budowlanej wg PN-B-03007-2013

Dokumentację projektową i rysunki warsztatowe powinien sprawdzić uprawniony projektant (weryfikator), działający niezależnie lub w ramach procedur jednostki projektowej. Do weryfikacji analizy komputerowej konstrukcji przewidziano procedury kontrolne:

  1. sprawdzenie modelu komputerowego oraz dodatkowe wyrywkowe  obliczenia kontrolno-porównawcze za pomocą tego samego programu komputerowego.
  2. Ponowne wygenerowanie modelu komputerowego i jego analiza za pomocą tego samego programu komputerowego.
  3. Stworzenie nowego modelu komputerowego i jego analiza za pomocą alternatywnego programu komputerowego (stosowane przy projektowaniu konstrukcji klasy niezawodności RC3 i ewentualnie w innych uzasadnionych przypadkach – na wniosek projektanta konstrukcji).

W bibliografii na końcu normy podano powołane w tekście obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące projektowania, które należy rozpatrywać łącznie z późniejszymi zmianami. Pominięte w tym spisie rozporządzenie dotyczące ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jest uzupełnione poprawką do normy.
Norma przewidziana jest do stosowania przy projektowaniu konstrukcji budowlanych w Polsce na podstawie Eurokodów. 
Wobec dostosowywania naszych warunków wykonawstwa do wymagań europejskich norma ta staje się również krajowym standardem w projektowaniu według innych przepisów.