Stan gruntów naturalnych niespoistych określa się na podstawie stopnia zagęszczenia ID. Grunt jest w stanie zagęszczenia  (wg PN/B-03020: 1981) :

  •  luźnym (ln), jeżeli ID ≤ 0,33,
  •  średnio zagęszczonym (szg), gdy 0,33 <  ID  ≤ 0,67 i
  •  zagęszczonym (zg), jeśli ID >0,67.

 Tab. 1.  Klasyfikacja zagęszczenia gruntów gruboziarnistych wg PN-EN ISO 14 688