1. Nasiąkliwość i mrozoodporność. 

Te cechy są o tyle ważne, że bezpośrednio mogą wpływać na analogiczne właściwości betonu. Normy budowlane określają dopuszczalne nasiąkliwości (do 4 %) i mrozoodporności (90 %). Dopuszczone wielkości są dość duże, gdyż zakłada się, że  w betonie nie będą one mogły się w pełni uzewnętrznić.

Wynika to głównie stąd, że zaczyn otula ziarna i utrudnia wnikanie wody. Puste przestrzenie lub tylko częściowo wypełnione wodą spełniają rolę „buforów” przeciw skutkowi wzrostu ciśnienia przy zamarzaniu wody. W praktyce dąży się, aby nasiąkliwość nie była jednak wyższa niż 1,5 % (wyjątkowo 3%), a mrozoodporność dotyczyła co najmniej 95 % badanych, losowo wybranych ziaren. Obie te cechy określa się tylko dla ziaren większych od 4 mm.

Tab. 1.  Orientacyjne zakresy stosowania cementów różnych klas

Klasa cementu portlandzkiego Klasa betonu 32,5 Pozostało jeszcze 90% tekstu