Właściwa pielęgnacja betonu jest czynnikiem niezmiernie ważnym i decydującym dla otrzymania betonu o założonych właściwościach. Nie wystarczy właściwie wytworzyć masę betonową, racjonalnie ją ułożyć i zagęścić, ale trzeba ułożoną masę betonową pielęgnować zabezpieczając właściwą temperaturę przy jej twardnieniu, ochraniając od szybkiego wysychania oraz od uszkodzeń i zbyt wczesnego obciążenia. Nieprzestrzeganie tych warunków może nie tylko obniżyć jakość betonu, ale w szczególnie niekorzystnych warunkach może spowodować nawet katastrofę.
Szczególnie niebezpieczne dla świeżo ułożonej masy betonowej są wielkie upały, mrozy oraz duże wstrząsy. Działanie słońca na świeży i twardniejący beton powoduje wyparowywanie z niego wody, a bez dostatecznej ilości wody nie może odbywać się proces twardnienia. W okresie ciepłym zaprojektowaną wytrzymałość betonu osiąga się przez utrzymywanie w stanie wilgotnym świeżego betonu z cementu portlandzkiego w okresie pierwszych 7 dni, przy użyciu cementów hutniczych, szybkowiążących lub uplastycznionych okres ten wydłuża się do 14 dni. Odpowiednią wilgotność można utrzymywać przez polewanie betonu wodą lub przykrycie go materiałami nawilżanymi (maty, piasek).
Polewanie betonu rozpoczyna się po 24 godzinach od jego ułożenia. Przy temperaturze +5°C  i wyższej beton polewa się w ciągu trzech pierwszych dni co 3 godziny w ciągu dnia i przynajmniej jeden raz w nocy, a w dni następne — co najmniej trzy razy na dobę. Należy przy tym pamiętać, że obfite polewanie betonu nie tylko mu nie szkodzi, lecz przeciwnie — daje dobre wyniki. Tu trzeba pamiętać o zasadzie technologii betonu: jak najmniej wody do betonu — jak najwięcej na beton. W temperaturze poniżej +5oC betonu polewać nie należy.
Przy polewaniu betonu trzeba również uwzględniać konieczność polewania deskowania, gdyż chłoną one wilgoć z betonu, gdy są wyschnięte.
Im więcej jest cementu w betonie, tym intensywniej należy go polewać, w przeciwnym razie w betonie powstają drobne pęknięcia wywołane kurczeniem się betonu. Obfite polewanie zmniejsza znacznie ilość spękań skurczowych na powierzchni betonu.
Poziome lub o niewielkim nachyleniu płaszczyzny betonu można chronić przed utratą wody przez powleczenie ich środkami błonotwórczymi (impregnatami). Środki te powinny spełniać następujące warunki:

  • utworzenie się szczelnej powłoki na betonie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od posmarowania powierzchni tym środkiem,
  • utworzona ze środka błonotwórczego powłoka powinna być elastyczna, mieć dobrą przyczepność do świeżego i stwardniałego betonu oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
  • środek błonotwórczy nie powinien wywoływać korozji betonu i stali i nie przenikać głębiej w świeży beton niż 3 mm. 

Do impregnacji powierzchni poziomych lub o niewielkim nachyleniu z powodzeniem stosuje się kationowe emulsje asfaltowe.
Świeżo ułożony beton w okresie trzech pierwszych dni należy również chronić przed skutkami ulewnych deszczy, które wypłukują i wyługowują cement z betonu, czyniąc go „ospowatym", tym samym zmniejszając drastycznie jego klasę wytrzymałości !!!
Dolne partie podpór mostowych, w których świeży beton byłby narażony na działanie wód gruntowych lub wody płynącej, powinny być chronione przed ujemnym wpływem tych wód na beton. Na małych potokach można to osiągnąć przez czasowe odprowadzenie tych wód bocznym korytem na okres co najmniej 14 dni. Na większych rzekach naturalną ochronę betonu sprawuje ścianka szczelna, w której betonowano podporę.