Rowy stokowe umieszcza się nad skarpami wykopów fundamentowych, zwłaszcza głębokich (ponad 3,0 m) z obudową  lub drogowych od strony zbocza. Ich zadaniem jest uchwycenie i odprowadzenie wody ze spływu powierzchniowego i odprowadzenie do właściwego odbiornika lub też przepuszczenie w dół skarpy w miejscach zabezpieczonych korytkami betonowymi.
Rowy stokowe zabezpieczają skarpy wykopów drogowych przed erozją powierzchniową lub rozmywaniem, wpływają na zmniejszenie przekroju poprzecznego rowów przydrożnych lub przy nasypach chronią podstawę nasypu drogowego przed nadmiernym zawilgoceniem, utrata stateczności, obsuwami i sufozją. Przekrój poprzeczny rowów stokowych wyznacza się na podstawie obliczeń ilości wody ze spływów powierzchniowych. Wydatek spływu powierzchniowego można obliczyć ze wzoru:

Q = F ∙ α ∙ β

gdzie:    F – powierzchnia zlewni km2,
              α – współczynnik charakteryzujący teren zlewni,
              β - współczynnik charakteryzujący stopień zalesienia zlewni.

Współczynnik α charakteryzujący teren zlewni przy długości zlewni 1 km wynosi:

  •  w terenie górzystym  -  7,
  •  pagórkowatym    -  5,6,
  •  płaskim   - 3,5.

Przy wzrastającej długości zlewni współczynnik α maleje.
Współczynnik β charakteryzujący stopień zalesienia zlewni wynosi:

  •  dla terenu niezalesionego   - 1,0,
  •  dla terenu połowicznie zalesionego  - 0,8,
  •  dla terenu całkowicie zalesionego  - 0,6.

Lokalizacja rowów stokowych wymaga znajomości rodzajów gruntów zalegających w podłożu. Minimalne odległości powinny uwzględniać niebezpieczeństwo uplastycznienia się krawędzi i z tym związanej utraty stateczności, spływu lub osuwiska, szczególnie dla gruntów wątpliwych – czyli piasków pylastych, pyłów i pyłów piaszczystych. Są to grunty wykazujące osmotyczną zdolność utrzymywanie wody błonkowej wokół cząstek pyłów. Tiksotropia w tych gruntach jest szczególnie niebezpieczna ze względu na drgania pochodzące od ruchu drogowego. Z tego powodu rowy stokowe wykonuje się w odległościach 3 – 5 m od zewnętrznej krawędzi skarpy wykopu lub min. 2,0 m od stopy nasypu. Rowy te mogą być projektowane z zabezpieczeniem skarp i dna lub w formie zadarniowania.


Rys. 1. Sytuowanie rowów stokowych przy projektowaniu wykopów