Na podstawie omówionych uprzednio map geologicznych dokonywać można analizy przydatności podłoża pod zabudowę. Czynność ta jest niczym innym, jak tylko interpretacją geotechniczną informacji litologiczno-stratygraficznych zawartych na mapie.  Interpretacja taka przebiega następująco:

określa się genezę i wiek osadów występujących w analizowanym wycinku mapy geologicznej. Dla osadów danej genezy określa się prawdopodobny rodzaj gruntu i ustala orientacyjny stopień zagęszczenia lub plastyczności. Ustalenie to pozwala przypisać do danych gruntów niektóre parametry geotechniczne. dla poszczególnych gruntów oblicza się wartości jednostkowych obciążeń normowych qfn . dla poszczególnych gruntów przypisuje się orientacyjny charakter wodoprzepuszczalności, który ilości Pozostało jeszcze 90% tekstu