Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się gytie Gy - namuły z zawartością węglanu wapnia ponad 5%, który może wiązać szkielet gruntu, nadając mu charakter gruntu skalistego o niskiej wartości Rc.

Według  normy klasyfikacyjnej PN-86/B-02480 oraz Instrukcji badań podłoża gruntowego (1998) wyróżnia się:

  • gytie mineralne (5%<Iom<30%, 12%<CaCO3<80%), namuły z zawartością węglanu wapnia > 5%,
  • gytie organiczne (Iom>30%, 20%<CaCO3<80%).

Gytia – jest to podstawowa masa osadów sapropelowych. Dominuje w jeziorach z wodą bogatą w tlen i substancję organiczną – plankton. Charakterystyczną cechą jest obecność nanosów substancji organicznych, CaCO3 i części mineralnych (niewęglowych).

Gytie są jeziornym utworem organicznym osadzającym się w słodkowodnych zbiornikach wód stojących, najczęściej w rynnach polodowcowych oraz jeziorach wytopiskowych. 
Powstały w holocenie oraz u schyłku plejstocenu. Gytie powstają ze szczątków roślin i zwierząt bogatych w tłuszcze i białka (w przeciwieństwie do roślin, z których powstaje torf, bogatych w węglowodany).

Gytie składają się z :

  • części organicznych, 
  • węglanu wapnia oraz 
  • części mineralnych bezwęglanowych. 

W zależności od przewagi jednego z tych składników wydziela się różne odmiany gytii.

Tab.1. Podział gytii

 

Tab.2. Klasyfikacja osadów jeziornych

 

Tab. 3. Podział gruntów organicznych

Obszary torfowisk i gytiowisk z zalegającymi namułami, madami lub najczęściej będących konglomeratami tych utworów, a będących w kręgu zainteresowania inżynierskiego wykorzystania do posadowień różnych obiektów budowlanych wymagają specyficznego podejścia już na etapie wstępnego rozpoznania geotechnicznego.

Gytia może dodatkowo przechodzić w kredę jeziorną, jeżeli zawartość CaCO3 przekroczy  80 % masy.

Rys. 1. Ogólna klasyfikacja osadów  [1]

 

Literatura :

  1. Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2001