Zestawienie przydatności i stosowalności poszczególnych metod geofizycznych:

Stosując metody geofizyczne dla rozpoznania ośrodka gruntowego trzeba mieć na uwadze, że obserwowane zróżnicowanie pola fizycznego – zwłaszcza jego anomalie, przy założeniu prawidłowego wykonania badania i braku zakłócających czynników zewnętrznych są zawsze odzwierciedleniem zróżnicowania właściwości fizycznych górotworu.
Przyczyny tego zróżnicowania mogą być różne, dlatego dowiązanie obserwacji geofizycznych do punktowych badań geologicznych – otworów i sondowań badawczych jest niezwykle istotne i pomocne.

Dlatego też badania tego typu mają charakter jakościowy z bardzo ogólnym, najczęściej, obrazem podłoża.

Z czego ten fakt może wynikać ? 

A mianowicie :

  • w naszych warunkach glacitektonicznych układy warstw i ich uławicenia stanowią szczególną trudność w dobrej interpretacji tych badań,
  • brak jest krajowych standardów korelacyjnych z uwagi na cztery podstawowe zasięgi zlodowaceń terenów obecnej Polski w ostatnich 2 mln lat,
  • zaburzenia podłoża wynikające z różnych uskoków, przewarstwień, zmiennych horyzontów  wodonośnych, wód zawieszonych, naporowych i in. stwarzają olbrzymie trudności w dobrej interpretacji badań,
  • poza tym obszary występowania gruntów organicznych są istotnym problemem w tego typu badaniach,
  • interpretatorzy wyników badań z terenu nie mają i nie mogą mieć pewności wyznaczenia, np. zasięgów określonych warstw z uwagi na różne reakcje tych podłoży na sygnały akustyczne i sejsmiczne,
  • oczywistą niedogodnością obrazowania metodami geofizycznymi jest to, że skład i układ litologiczny, zawodnienie, parametry sprężyste ośrodków, czy też jego zagęszczenie są niejednoznacznie wyznaczane na drodze interpretacji korelacyjnej,
  • dodatkową przeszkodą w tych badaniach jest brak kalibracji różnych technik w różnych regionach Polski i brak wymiany doświadczeń poprzez, np. „bank informacji”.

 

Literatura :

  1. Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. PIG – PIB, Warszawa 2018.